عوامل موثر بر میزان تصادفات جادهای و بررسی عوامل ریسک و فاکتورهای موثر بر محاسبه حق بیمه در بیمه اتومبیل

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 385

فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RMIL03_001

تاریخ نمایه سازی: 24 آبان 1400

چکیده مقاله:

آمار و ارقام خسارت های بیمه ای در حوزه بیمه های اتومبیل به حدی بالا می باشد که توجه به برنامه ریزی به منظور جلوگیری از هدر رفتسرمایه های جانی و مالی در اثر حوادث جادهای الزامی می باشد و در این راستا به نظر می رسد با توجه به اینکه بیمه مرکزی جمهوریاسلامی ایران یک نهاد نظارتی در بخش بیمه کشور می باشد و نقش محوری و بی بدیلی در ایجاد بسترهای لازم برای تدوین برنامه جامعکاهش تلفات ناشی از رانندگی دارد، لازم است در طراحی و تدوین برنامه مزبور، توجه به ابعاد کلان مختلف سیاسی، حقوقی، اجتماعی وفرهنگی و ... نقش های ویژه سازمان ها و نهادهای برنامه ریز را از یکسو و وضعیت اقتصادی شرکت های بیمه را از سوی دیگر مدنظر قرار دهد.صنعت بیمه با دریافت حق بیمه متناسب با ریسک افراد می تواند نقش مهمی در اجرای مقررات راهنمایی و رانندگی و کاهش تخلفات و بهتبع آن کاهش تصادفات رانندگی داشته باشد و به همین علت توجه دقیق به فاکتورهای موثر بر حق بیمه جهت تعیین حق بیمه متناسب باریسک بسیار حائز اهمیت است. تعیین حق بیمه به صورت تخصصی نیازمند وجود داده ها و اطلاعات قابل اعتماد و مهارت اکچوئریمی باشد. ایجاد سیستمی که در آن بین حق بیمه و ریسک تناسب وجود داشته باشد موجب افزایش مسئولیت پذیری افراد در کاهش تصادفاتجاده ای خواهد شد.در این مقاله از تجارب حدود ۲۰ کشور جهان جهت بررسی عوامل موثر در تعیین حق بیمه اتومبیل استفاده شده است که این عوامل بهتفکیک ویژگی های فردی راننده، ویژگی های خودرو و کاربری خودرو می باشد و به دلایل اجرایی و عملیاتی و همچنین مولفه های فرهنگیو اجتماعی کشور، به کارگیری همه عوامل شناسایی شده که در محاسبات حق بیمه شخص ثالث، عملی و منطقی بنظر نمی رسد. به این سببعوامل فوق به سه دسته "با توصیه موکد، توصیه و عدم توصیه" برای محاسبه در حق بیمه شخص ثالث پیشنهاد شدده اند که به ارزیابیدقیق تر ریسک منجر خواهد شد.به منظور ارائه نرخ های عادلانه متناسب با سطح ریسک افراد، که منجر به کنترل ریسک و کاهش رفتارهای ریسکی نابهنجار رانندگانپرخطر می گردد، بازنگری ضوابط نرخ گذاری و لحاظ نمودن تمامی مولفه های موثر بر ریسک در محاسبه ، می تواند نقش برجسته ای درکاهش ضریب خسارت این رشته بیمه ای داشته باشد.همچنین در بخش مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات بیمه اتومبیل در ایران و کشورهای منتخب، می توان به این جمع بندی رسید که در سایرکشورها ویژگی های فردی راننده یکی از عوامل موثر بر حق بیمه است. از دیگر نکات قابل توجه در این بخش، در نظر گرفتن مازاد برایرانندگان جوان/ بی تجربه است. در واقع هدف از در نظر گرفتن مازاد برای رانندگان جوان وادار کردن آنها به رعایت احتیاط های بیشتر است.با تصویب قانون جدید بیمه شخص ثالث در سال ۱۳۹۵ و توجه قانونگذار به شخصیت راننده در تعیین حق بیمه، تعریف حادثه و رفع بسیاری از ابهامات دیگر، انتظار می رود بین حق بیمه و ریسک تناسب ایجاد شود و شاهد افزایش مسئولیت پذیری افراد در کاهش تصادفات جاده ای باشیم.

کلیدواژه ها:

فاکتورهای موثر بر ریسک ، تصادفات جادهای ، نقش نیروی انسانی ، نقش وسیله نقلیه ، نقش محیط و جامعه

نویسندگان

آزاده بهادر

پژوهشکده بیمه، گروه پژوهشی بیمه های اموال و مسئولیت کشور ایران

آزاده بهادر

پژوهشکده بیمه، گروه پژوهشی بیمه های اموال و مسئولیت کشور ایران