بررسی وضعیت اضطراب ناشی از کووید – ۱۹ در دانشجویان دانشگاه پیام نور ارومیه در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 234

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CPSSUMA01_106

تاریخ نمایه سازی: 24 آبان 1400

چکیده مقاله:

هدف این تحقیق بررسی وضعیت اضطراب ناشی از کووید- ۱۹ در دانشجویان دانشگاه پیام نور ارومیه در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ می باشد که روش تحقیق مورد استفاده آن، روش توصیفی پیمایشی است جامعه آماری این تحقیق را تمامی دانشجویاندانشگاه پیام نور واحد ارومیه تشکیل خواهند داد که در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ تعداد آنها ۴۴۴۲ می باشد که از این تعداد ۱۸۳۰ نفر را آقایان و ۲۶۱۲ نفر را خانم ها تشکیل داده اند. نمونه آماری این پژوهش شامل ۵۵۶ نفر از دانشجویان (۲۳۴آقا و ۳۲۲ خانم) دانشگاه پیام نور واحد ارومیه خواهد بود که به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب می شوند. ابزار مورد استفادهدر این تحقیق، مقیاس اضطراب کرونا ویروس (CDAS) است که جهت سنجش اضطراب ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور ایران تهیه و اعتباریابی شده استبرای تعیین پایایی پرسشنامه به تعیین مقدار آلفای کرونباخ اقدام کردیم که ۰/۹۰۱ بدست آمدکه این نشانگر پایایی و تعمیم پذیری بالای داده های بدست آمده از این مقیاس است. طبق نتایج تحلیل های آماری متغیراضطراب کرونا با توجه به سطح معنی داری کمتر از ۰/۰۵ (۰/۰۰۰) در آزمون کولموگروف – اسمیرونوف از توزیع نرمالی برخوردار نیستند. با توجه به نتایج تحلیل های آماری در جدول، میتوان گفت پرسشنامه از پایایی قابل اعتمادی برخوردار است باتوجه بهاینکه میانگین بدست آمده کوچکتر از میانگین ملاک یا حد وسط است و با توجه به اینکه سطح معنی داری آزمون (۰۰۰.)کمتر از ۰.۵ است در پاسخ به سوال اول تحقیق باید گفت: حدود و میزان اضطراب کرونا در جامعه آماری مورد نظر ضعیف استبا توجه به نتایج تحلیل های آماری و آزمون فرضیه ها پیشنهاد میشود که خانوادهها برای اینکه بتوانند از استرس، ترس، اضطرابناشی از کرونا را در فرزندان خود کمتر کنند، الگوهای ارتباطی و نوع دید خود را اصلاح کنند.

نویسندگان

فرشید فتحی کرکرق

کارشناس ارشد علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، اردبیل، ایران

حسن طاهری

دانشجوی کارشناسی روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

شیلا عمویی

کارشناس ارشد مکاترونیک دانشگاه صنعتی شریف، پردیس بین الملل جزیره کیش، ایران

محمدرضا طیران

دانشجوی کارشناسی ارشد MBA استراتژیک دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران