ارزیابی مقدماتی ارقام و لاین های بیخار گلرنگ تحت شرایط دیم در کشت بهاره در مناطق سردسیر

سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 769

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NOILP03_160

تاریخ نمایه سازی: 3 بهمن 1390

چکیده مقاله:

به منظور ارزیابی مقدماتی ارقام و لاین های بیخار گلرنگ درکشت بهاره در مناطق سردسیر تحت شرایط دیم یک آزمایش تکراردار با طرح بلوکها کامل تصادفی در دو ایستگاه خدابنده زنجان و قاملو 1384 اجرا گردید. 19 رقم و لاین برتر - کردستان در بهار سال زراعی 85 بیخار گلرنگ بهمراه لاین محلی اصفهان بعنوان لاین شاهد از لحاظ برخی خصوصیات زراعی مورد بررسی قرار گرفت.نتایج نشان داد که در هر دو ایستگاه تفاوت معنیداری بین ارقام برای تمام صفات اندازهگیری شده بهجزء تعداد قوزه در بوته در ایستگاه قاملو وجود دارد. در هر دو ایستگاه ارقام محلی اراک و اصفهان 24 جزو دیرسترین ارقام محسوب شدند. در ایستگاه خدابنده بالاترین تعداد قوزه در گیاه در ژنوتیپ های 58-S6-58/11 و داراب 4 ، تعداد دانه در قوزه در داراب 7 و I.L.111 و درایستگاه قاملو اصفهان 24 بیشترین تعداد دانه در قوزه را دارا بود. در هر دو ایستگاه بالاترین وزن هزار دانه به ژنوتیپ داراب 7 تعلق داشت.در ایستگاه خدابنده بیشترین عملکرددانه در ژنوتیپ های 411 1433 کیلوگرم درهکتار و داراب 7 1175 کیلوگرم درهکتار و درایستگاه قاملو در ژنوتیپ های اصفهان 24 487/5 کیلوگرم درهکتار آلمانه درشت 421/7 کیلوگرم در هکتار داراب 7 402/5 کیلوگرم درهکتار و syrian 413/4 کیلوگرم در هکتار مشاهده شد. نتایج تجزیه مرکب حاکی از وجود اختلاف معنیدار بین دو ایستگاه برای تمام صفات اندازهگیری شده بود. در ایستگاه قاملو صفات تعداد روز تا گلدهی ( 7 روز) و رسیدگی 3/5 روز) افزایش نشان داد.

نویسندگان

مهدی جمشیدمقدم

عضو هیئت علمی معاونت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم- سرارود- کرمانشاه

مجید خیاوی

کارشناس دانه های روغنی- مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان

عبداله شریعتی

کارشناس دانه های روغنی- مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان