آسیب شناسی سازمانی شهرداری دماوند بارویکرد EFQM

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 323

فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MANACC07_114

تاریخ نمایه سازی: 12 آبان 1400

چکیده مقاله:

هدف از مطالعه حاضر، آسیب شناسی سازمانی شهرداری دماوند بارویکرد EFQM می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف،تحقیق کاربردی است و از نظر شیوه گردآوری و تحلیل اطلاعات نیز، این تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماریشامل کارمندان، سرپرستان واحد در شهرداری دماوند می باشد که تعداد کل آن ها ۲۶۰ نفر می باشد، نمونه آماری بر اساس فرمولکوکران ۱۵۲ نفر برآورد شده که به روش نمونه گیری اتفاقی (تصادفی ساده) انتخاب گردیدند. به منظور جمع آوری داده های موردنیاز مدل پژوهش، از روش پرسشنامه مقایسات زوجی استفاده شده است. برای تحلیل داده ها با روش DEMATEL ، AHP و QFDانجام شده است. بر اساس اطلاعات ارائه شده با توجه به رتبه بندی انجام شده با روش AHP عبارت اند از: رهبری، نتایج کلیدیعملکردی، کارکنان، شراکت ها و منابع، خط مشی و استراتژی، نتایج جامعه، نتایج کارکنان، نتایج مشتری، فرآیند ها. همچنینابزارهای مدیریتی براساس توانمندسازها شناسائی شده از تکنیک QFD به ترتیب اولویت عبارتند از: نتایج مشتری، نتایج کارکنان،نتایج کلیدی عملکرد و نتایج جامعه.

کلیدواژه ها:

آسیب شناسی ، تعالی سازمانی ، رهبری ، نتایج ، کارکنان ، شراکت ها و منابع ، خط مشی و استراتژی ، فرآیند ها

نویسندگان

محمدرضا نورمحمدی

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی گرایش استراتژی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند