بررسی برابری حقوق زن و مرد در نظام اجتماعی با تکیه بر اندیشه امام خمینی، حضرت آیت الله خامنه ای و شهید مطهری

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 714

فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

FNCEFIR01_029

تاریخ نمایه سازی: 12 آبان 1400

چکیده مقاله:

مسئله تساوی حقوق زن ومرد ازگذشته تاکنون بعنوان یک مسئله چالش برانگیز مطرح بوده است. درفقه اسلامی زنومرد هردو مورد خطاب شارع قرار گرفتهاند، اما در پارهای ازاحکام، تکالیف زن ومرد متفاوت است. دراین تحقیق تلاششده است بابررسی حقوق زن ومرد در اجتماع ودراندیشه امام خمینی، آیتالله خامنه ای وشهیدمطهری، دیدگاه ایشانرادرمورد زنان بطورصحیح تبیین نماید. این تحقیق درپی پاسخ به این سوال است که دیدگاه امام خمینی، آیت الله خامنه ایوشهید مطهری درخصوص برابری حقوق زن ومرد دراجتماع چیست؟ وازمنظرایشان حقوق اجتماعی زن ومرد چگونه تبیینمی شود؟ یافته های تحقیق نشان می دهد از دیدگاه امام خمینی ومقام معظم رهبری زن ومرد براساس تعالیم اسلامیدرانسانیت، مساوی هستند وازاین جهت تفاوتی باهم ندارند واحکام متفاوت آنان ارتباطی بامقام انسانی آنان ندارد وزنهمچون مرد می تواند وبلکه باید درعرصه های مختلف حضور ومشارکت فعال داشته باشد، اسلام آزادی زنان رابه رسمیتشناخته وحتی اسلام پایه گذار آزادی زنان است. البته این آزادی باآزادی مطرح شده درغرب متفاوت است؛ آزادی غربیدرنهایت به فساد وتباهی زن می انجامد واورا به ابزاری دردست مردان بدل می کند، اما آزادی مدنظراسلام درچارچوبقواعدی است که سبب رشدوتعالی زن وشکوفاشدن استعدادهای انسانی اومی شود. دراندیشه رهبران انقلاب اسلامی ایران،نقش زن درجامعه ازنقش مرد بالاتر است چراکه بانوان علاوه براینکه خود درعرصه های مختلف اجتماعی فعال هستند،بعنوان عنصراصلی خانواده، قشر فعال جامعه رانیزدر دامان خود پرورش می دهند. اما درغرب به این نقش زن توجهنشده است ودرحال حاضر، شاهد تزلزل نظام خانواده دراین جوامع هستیم که خود سبب بروز بحران های مختلف اجتماعیدرجامعه غربی شده است. شهید مطهری نیزنگاهی همسوبا امام خمینی درخصوص تساوی زن ومرد دارند. ایشان معتقدندآنچه دراسلام مطرح است تساوی حقوق زن ومرد است ونه تشابه؛ یعنی زن ومرد درتمامی جهات انسانی ازتساوی کاملبرخوردارند وتفاوت ها ناشی ازطبیعت وتکوین آنان است وازآنجاکه احکام تشریعی اسلام درتطابق کامل با امور تکوینیقراردارد، تکالیف زن ومرد نیز متفاوت است. ایشان با تبیین احکام زنان درمسائل مختلفی همچون ارث، دیه، شهادت و...معتقدند درنهایت اگربطورکلی به این احکام نگاه کنیم ودرترازو قراردهیم، زن ومرد درتساوی بایکدیگرهستند.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

مرتضی چیت سازیان

استادیار دانشگاه شهید مطهری