ارائه یک مدل وصفی چندمتغیره مبتنی بر جداول توافقی در ارزیابی و پیش بینی فرآیندها با تمرکز بر فرآیندهای سازمان (مطالعه موردی: کمیته امداد امام خمینی (ره))

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 293

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RMIECONF09_026

تاریخ نمایه سازی: 9 آبان 1400

چکیده مقاله:

امروزه ارزیابی سازمان ها و شرکت های تولیدی یا خدماتی به منظور بهبود مستمر عملکرد آنها از اهمیت به سزایی برخوردار است.بدین منظور، سازمانها برای ارزیابی به بررسی فرآیندهای موجود مرتبط با هر بخش کاری خود در دوره های مختلف زمانی می-پردازند. در این تحقیق، فرآیند استعدادیابی و مشاوره شغلی در سازمان کمیته امداد امام خمینی (ره) در قالب یک فرآیند با چندمشخصه کیفی طبقه بندی شده مورد ارزیابی قرار گرفته است. بدین منظور، با استفاده از جدول توافقی که یک ابزار نمایش همزمانارتباط چند مشخصه کیفی بوده، مقادیر مشاهدات مربوط به ارتباطات توام هریک از متغیرها جمع آوری و نمایش داده شده است.سپس با استفاده از مدل لگاریتم خطی به عنوان مدل آماری جدول توافقی، میزان تاثیر و اهمیت هریک از متغیرها بطور جداگانه وتوام با سایر متغیرها مشخص شده است. نتایج نشان میدهد که متغیر گروه طرح بیشترین تاثیر و قابلیت طرح کمترین تاثیر رابرروی فرآیند استعدادیابی و مشاوره شغلی داشته است.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

مجتبی زارعی

دانشجوی دکتری علوم اقتصادی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی،ایران

سعید عزیزی

دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران،ایران