بررسی عوامل موثر بر پذیرش خدمات پزشکی از راه دور (مطالعه موردی: کارمندان دانشگاه اصفهان)

سال انتشار:

1400

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

172

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NAMEAR01_120

تاریخ نمایه سازی: 26 مهر 1400

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر پذیرش خدمات پزشکی از راه دور از طریق مدل پذیرش تکنولوژی و نظریه رفتار برنامه ریزی شده انجام گرفته است. پژوهش از بعد هدف کاربردی و از بعد ماهیت و روش توصیفی- پیمایشی است. جامه ی پژوهش شامل کلیه کارمندان و اعضای هیئت علمی شاغل در بخش های مختلف دانشگاه اصفهان بوده که تعداد ۱۱۷ نفر از طریق روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار PLS استفاده گردید. یافته های پژوهش حاکی از آن بود که سهولت ادراک شده، ریسک ادراک شده، سودمندی ادراک شده، هنجارهای ذهنی بر تمایل به استفاده از خدمات پزشکی از راه دور تاثیر مثبت و معنادار دارد.

نویسندگان

مجتبیزادهوش
مجتبی زادهوش

دانشجوی کارشناسی ارشد تجارت الکترونیک، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، اصفهان، ایران

زهراشکرچی زاده
زهرا شکرچی زاده

استادیار گروه مدیریت، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، اصفهان، ایران

بهرامرنجبریان
بهرام رنجبریان

استاد گروه مدیریت، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، اصفهان، ایران