بررسی راههای افزایش مسئولیت پذیری منابع انسانی در شهرداری کرمان

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 350

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ERCMKP01_021

تاریخ نمایه سازی: 18 مهر 1400

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی راههای افزایش مسئولیت پذیری منابع انسانی در سطح شهرداری کرمان انجام گرفته است. در این پژوهش از روش تحلیل همبستگی جهت سنجش رابطه ی بین متغیرها استفاده شده است، بدین منظور پس از بررسی روایی پرسشنامه های طراحی شده، آنها بین مشارکت کنندگان تحقیق توزیع گردیدند.جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش شامل کلیهی مدیران شهرداری کرمان می باشد که با توجه به محدود بودن جامعهی آماری، در جهت تعمیم بهتر و بیشتر نتایج پژوهش، کل جامعه ی آماری یعنی تعداد ۱۳۸ مدیر شهرداری شهر کرمان به عنوان نمونه ی آماری با استفاده از روش سرشماری انتخاب شدند. نتایج حاصل از آزمونهای همبستگی و تحلیل رگرسیون بین متغیرها نشان داد که توجه به وضعیت اقتصادی، اصول اعتقادی و دینی، کنترل و نظارت، آموزش، گسترش رسانه های جمعی و بهبود عزت نفس می توانند میزان مسئولیت پذیری منابع انسانی را به میزان بسیار زیادی افزایش دهند.

نویسندگان

محمد آهنگ

کارشناس ارشد مدیریت دولتی واحد خدمات شهری منطقه سه شهرداری کرمان