مطالعه جنتامایسین اصلاح شده با نانونقره سبز بعنوان یک عامل ضدباکتریایی جدید

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 290

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICNNA02_039

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1400

چکیده مقاله:

روش های مختلفی برای تولید نانو ذرات نقره وجود دارد ولی استفاده از عصاره گیاهان به دلیل سادگی،کم هزینه بودن و سازگاری با محیط زیست اهمیت زیادی دارد. در این مطالعه سنتز سبز نانوذرات بوسیله عصاره گیاه ختمی و مقایسه خواص ضدمیکروبی نانوذرات سنتز شده به تنهایی و همراه با آنتی بیوتیک جنتامایسین مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا عصاره آبی گیاه گل ختمی آماده شد و به محلول نیترات نقره یک میلی مولار اضافه شد. پس از تغییر رنگ عصاره، محصول حاصل به کمک تکنیک های اسپکتروفتومتری UV-Visible و میکروسکوپ االکترونی روبشی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین فعالیت ضدمیکروبی نانوذرات سنتز شده به تنهایی و در مفایسه با ترکیب نانو ذرات با آنتی بیوتیک جنتامایسین در برابر باکتری گرم مثبت باسیلوس سوبتلیس و باکتری گرم منفی اشریشیاکلی به روش انتشار چاهک مورد ازمایش قرار گرفت. نانو ذرات سنتز شده بیشترین جذب را در ۴۳۰ ذرات سبز سنتزی همراه با آنتی بیوتیک فعالیت بیشتری را در مقایسه با هریک از تیمارهای انتی بیوتیک و نانوذرات به تنهایی نشان می دهد. بنابراین عصاره گل ختمی به عنوان عامل کاهنده برای تولید زیستی نانوذرات می باشد و نانوذرات نقره سنتز شده خاصیت ضدمیکروبی مناسبی را دارند.

نویسندگان

سارا شریفی

گروه زیست شناسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاداسلامی، کرمانشاه، ایران

کیوان قدرتی

گروه شیمی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاداسلامی، کرمانشاه، ایران

نگار گنجی

گروه شیمی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاداسلامی، کرمانشاه، ایران.

نوشین بیجاری

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه سمنان، ایران