مدلسازی عامل بنیان نقش تسهیل گرانه نظام حکمرانی در امر خیر به عنوان راهکاری برای کاهش اثر تورمی تحریمها در ایران

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 211

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

KHAIRMANDEGAR03_026

تاریخ نمایه سازی: 3 مهر 1400

چکیده مقاله:

در این مقاله از رویکرد سیستم پیچیده برای بررسی سیستم اقتصادی متشکل از دولت، مردم و خیریه ها در شرایط تحریمی استفاده شدهاست. برای بررسی این سیستم پیچیده از رویکرد مدلسازی مبتنی بر عامل استفاده شده است و سیستم اقتصادی-اجتماعی در یک محیط شبیه سازی شده مورد تحلیل قرار گرفتهاست. تحریمهای اقتصادی به صورت اثر پالسی با افزا یش تورم در مقاطع تحریم کشور مدل شده است و در نتیجه افزایش اختلاف طبقاتی دهکهای مختلف جامعه را به همراه دارد. تعامل سه موجودیت دولت، خیریه و مردم به صورت دوسویه بر اساس روش MASQ مدلسازی مفهومی و محاسباتی میشود . با اجرای مدل شبیه سازی در محیط نرم افزار چند عاملی نت لوگو، مشخص شده است که ضریب جینی در شرایط تحریمی ب ا افزایش تورم و اختلاف طبقاتی ناشی از آن، افزایش مییابد و در این شرایط حکمرانی مطلوب دولت در امر خیر به عنوان یک راهکار موثر در کاهش ضریب جینی و در پی آن کاهش نابرابری اقتصادی در شرایط تحریمی نتیجه میشود.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

سعید عبدالحسینی

کارشناسی ارشد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

سعید علی خاصی

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد

امیر حیدری

دانشجوی دکتری، گروه تحلیل سیستم، دانشکده مهندسی صنایع و سیستمهای مدیریت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر