رابطه عوامل بازارپردازی با تصمیم خرید مشتریان محصولات ورزشی نمایندگی های رسمی آدیداس و پوما در تهران

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 76

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_OLYM-2-5_007

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1400

چکیده مقاله:

هدف این مقاله تعیین و اولویت بندی رابطه عوامل بازارپردازی با تصمیم خرید مشتریان فروشگاه های ورزشی آدیداس و پوما می باشد. روش انجام تحقیق توصیفی است. مشتریان فروشگاه های ورزشی آدیداس و پوما به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شدند. برای به دست آوردن حجم نمونه از فرمول حجم نمونه کوکران استفاده شد که تعداد نمونه ۳۸۴ عدد برآورد شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود که پس از تعیین روایی محتوایی توسط متخصصان مدیریت ورزشی اجرا شد و پایایی آن توسط آزمون آلفای کرونباخ ۸۹/۰ مورد تایید قرار گرفت. ۴۰۰ پرسشنامه توزیع شد که از میان آنها ۳۹۰ پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. در بخش آمار توصیفی از شاخص های پراکندگی نظیر میانگین، انحراف معیار، نمودارها و جداول استفاده شد. همچنین برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون خطی و چندگانه به منظور تعیین اهمیت یا معناداری هر یک از گویه های عوامل بازارپردازی با تصمیم خرید در سطح معناداریP<۰.۰۵ استفاده شده است. نتایج نشان داد تمام عوامل بازارپردازی از دیدگاه مشتریان در تصمیم خرید فروشگاه های ورزشی آدیداس و پوما درسطح معناداریP<۰.۰۵ اهمیت دارند

نویسندگان

عبدالمهدی نصیرزاده

استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

یاسمن جوان بخش

کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور