مقایسه برخی ویژگی های تن سنجی،عوامل آمادگی حرکتی وجسمانی کاراته کاهای تیم ملی ایران و پاکستان

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 157

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SMPF-1-2_012

تاریخ نمایه سازی: 7 شهریور 1400

چکیده مقاله:

تعیین شاخص‌های استعدادیابی مانند آمادگی جسمانی به همراه ویژگی‌های تن‌سنجی (آنتروپومتریکی) نقش مهمی در ورزش کاراته دارد. هدف از این پژوهش، توصیف و مقایسه برخی از ویژگی‌های تن‌سنجی، عوامل آمادگی حرکتی و جسمانی کاراته‌کاهای تیم ملی ایران و پاکستان بود.۲۰ورزشکار شامل کاراته‌کاهای تیم ملی ایران(۱۰نفر)و تیم ملی پاکستان(۱۰نفر) در پژوهش شرکت نمودند. متغیرهای تن‌سنجی و آمادگی جسمانی، سن شروع ورزش و عضویت در تیم ملی اندازه‌گیری شد. آزمون اسمیرنوف کولموگروف و لوین به ترتیب برای بررسی توزیع طبیعی داده‌ها و تجانس واریانس دو گروه وآزمون t مستقل برای مقایسه بین گروهی و و آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی ارتباط متغیرها مورد استفاده قرار گرفت.نتایج نشان داد که در متغیرهای آمادگی جسمانی مانند درازونشست، زمان واکنش و ترکیب بدنی و همچنین سابقه عضویت در تیم ملی و سن تفاوت معنی‌داری بین دو گروه وجود داشت(۰۵/۰P<)، ولی در شاخص‌های تن‌سنجی تفاوت بین دو گروه معنی‌دار نبود(۰۵/۰P>). به نظر می‌رسد وضعیت مطلوب‌تر کاراته‌کاهای ایران در متغیرهای تن‌سنجی و آمادگی جسمانی و همچنین رده‌بندی جهانی نسبت به کشور پاکستان بازتابی از وضعیت استعدادیابی بهتر کاراته در ایران باشد.

کلیدواژه ها: