بررسی تاثیر مشاوره تنظیم خانواده مبتنی بر رویکرد REDI بر رضایت جنسی و کیفیت زندگی جنسی زنان متاهل

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 385

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HWCONF06_126

تاریخ نمایه سازی: 7 شهریور 1400

چکیده مقاله:

هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر مشاوره تنظیم خانواده مبتنی بر رویکرد REDI بر رضایت جنسی و کیفیت زندگی جنسیزنان متاهل میباشد. در این پژوهش سعی شده است به این سوال پاسخ داده شود که مشاوره تنظیم خانواده مبتنی بر رویکردREDI تا چه اندازه بر رضایت جنسی و کیفیت زندگی جنسی زنان متاهل تاثیر دارد؟ کلیهی زنان متاهل و متقاضی دریافتیکی از روشهای تنظیم خانواده مراجعه کننده به پایگاه های سلامت (ضمیمه و غیر ضمیمه) منتخب وابسته به مرکز بهداشتشهر اسلام آباد غرب هستند. انتخاب پایگاه به شیوه نمونه گیری خوشه ای برابر با ۵۰ نفر خواهد بود. در هر پایگاه نیز بر اساسنسبت مراجعین به شیوه تصادفی ساده، واحدهای پژوهش انتخاب خواهند شد. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها ازپرسشنامه رضایت جنسی لارسن در سال ۱۹۹۸ و پرسشنامه کیفیت زندگی جنسی زنان (SQOL-F) و چهار جلسه هفتگیمشاوره ی فردی تنظیم خانواده به شیوه ی ردی (REDI) استفاده شده و در انجام آن از تکنیک های آماری توصیفی واستنباطی استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های آماری توصیفی از جمله میانگین، میانه، مد، انحرافمعیار، مینیمم، ماکزیمم، چولگی و کشیدگی و استنباطی از جمله رگرسیون خطی و همبستگی اسپیرمن با نرم افزار Spss ۲۰استفاده می گردد. نتایج پژوهش نشان میدهد، مشاوره تنظیم خانواده مبتنی بر رویکرد REDI بر رضایت جنسی و کیفیتزندگی جنسی زنان متاهل تاثیر مثبت و معنادار دارد.

نویسندگان

زهرا راستاد

کمیته تحقیقات دانشجویان، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

مرضیه کبودی

گروه بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

بیژن کبودی

مرکز تحقیقات قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران