بررسی رابطه ضعف کنترول های مالی و کوتاه بینی مدیریت (مطالعه موردی شهرداری ساری)

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 315

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EMECONF05_065

تاریخ نمایه سازی: 1 شهریور 1400

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی رابطه ضعف کنترول های مالی و کوتاه بینی مدیریت شهرداری ساری انجام یافته است از نظر نحوهجمع آوری داده ها در دسته پژوهش های توصیفی و از لحاظ هدف در زمره پژوهش های کاربردی و از منظر روش شناسی جزءپژوهش های کمی محسوب می شود. جامعه آماری پژوهش مدیران و کارکنان شهرداری سهر ساری بودند که ۱۷۵ نفر از آنها با استفادهاز روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بسته بود که روایی آن بااستفاده از نظرات اساتید گروه مدیریت و حسابداری دانشگاه روزبهان و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (۸۷ / ۰) قابل قبولبرآورد شد. داده ها به کمک نرم افزارهای SPSS و Smart pls۳ و با استفاده از آزمون های توصیفی فراوانی و درصد فراونی ومدل سازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج مدل سازی معادلات ساختاری حاکی از آن بود که متغیرهایرشد درامدی شهرداری، گزارش زیان شهرداری، نسبت موجودی کالا به دارایی های شهرداریو شاخص ورشکستگی شهرداری برضعف کنترول های مالی شهرداری تاثیر مثبت و معناداری داشتند، همچنین متغیر ضعف کنترول های مالی شهرداری بر کوتاه بینیمدیریت در شهرداری تاثیر مثبت و معناداری داشت و در مجموع متغیرهای فوق ۴۰ درصد از تغییرات متغیر ضعف کنترول های مالیو ۳۲ درصد از کوته بینی مدیریت را تبیین می نمودند. مطابق نتایج پژوهش پیشنهاد می گردد که سازمان های ذیربط و مرتبط با بکارگیر حسابداری مالی و گزارش نتایج دقیق آن از بکارگیری کوته بینی مدیریت که باعث کاهش رشد شهرداری می شود را اولویتبرنامه های خود قرار دهند.

کلیدواژه ها:

ضعف کنترول های مالی ، کوته بینی مدیریت ، شهرداری ، ساری

نویسندگان

فرشاد رضایی کلایی

دانشجو کارشناسی ارشد مدیریت مالی موسسه غیرانتفاعی و غیر دولتی روزبهان

بردیا بهنیا

استاد یار گروه مدیریت وحسابداری موسسه غیرانتفاعی و غیر دولتی روزبهان