بررسی رابطه بین جو عاطفی مدرسه و جو عاطفی خانواده در پیش بینی قلدری دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهر شیراز

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,409

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ESPCER03_103

تاریخ نمایه سازی: 1 شهریور 1400

چکیده مقاله:

مقدمه: قلدری در مدرسه به طور گسترده به عنوان یک مشکل شخصی، اجتماعی و آموزشی جدی در نظر گرفته شده است که بخشقابل توجهی از دانش آموزان مدرسه را تحت تاثیر قرار میدهد. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه جو عاطفی مدرسه و جو عاطفیخانواده در پیش بینی قلدری در دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی بود. روش کار: روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود.جامعه آماری از دانشآموزان دختر مقطع راهنمایی ساکن شهر شیراز، که در سال تحصیلی ۱۳۹۹ / ۱۴۰۰ به تحصیل اشتغال داشتند،تشکیل شده بود. در این مطالعه ۳۷۵ نفر به صورت آنلاین از طریق شبکه های مجازی به پرسشنامه های جو اجتماعی- عاطفی مدرسه پاشا امیری (۱۳۸۸)، مقیاس جو عاطفی خانواده هیل برن (۱۹۶۴)، و مقیاس قلدری ایلی نویز (۲۰۰۱) پاسخ دادند. تجزیه و تحلیلداده ها به روش همبستگی و تحلیل رگرسیون و با استفاده از نرم افزار SPSS-۲۵ صورت گرفت. یافته ها: طبق یافته های به دستآمده، بین جو عاطفی مدرسه و جو عاطفی خانواده با قلدری دانش آموزان دختر همبستگی منفی و معنادار مشاهده شد p<۰/۰۱).نتیجه گیری: نتایج کلی پژوهش نشان داد که رابطه عاطفی و جو حاکم بین دانش آموزان- معلمان و والدین از عوامل تاثیرگذار در میزان رفتارهای قلدری دانش آموزان دختر است. بنابراین محیط عاطفی مدرسه و خانواده و پیوند این دو با دانش آموزان می تواند ازایجاد مشکلات رفتاری در دانش آموزان دختر پیشگیری کند.

نویسندگان

محمدعلی سعیدی

کارشناسی علوم تربیتی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

سیده معصومه شبیری

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

جواد اردشیرپی

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه یزد، یزد، ایران