رابطه خودکارآمدی خلاق معلمان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 258

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ESPCER03_100

تاریخ نمایه سازی: 1 شهریور 1400

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی رابطه خودکارآمدی خلاق با عملکردتحصیلی در شهر خرم آباد، انجام شده است.روش این مطالعه از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ شیوه اجراء (جمع آوری داده ها) جزء پژوهش های توصیفی(توصیفی از نوع همبستگی) محسوب شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه معلمان مدارس مقطعابتدایی شهر خرم آباد در سال تحصیلی ۱۴۰۰ - ۱۳۹۹ بودند که تعداد آنها ۳۱۱ نفر بود. برای انتخاب نمونه براساس جدول مورگان، تعداد ۱۷۲ نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است، در این پژوهش از روش تصادفیخوشه ای استفاده شد. لذا از میان مدارس مقطع ابتدایی (هر سه ناحیه) خرم آباد، به صورت تصادفی تعداد ۱۷۲نفر مدیر مدرسه به عنوان نمونه انتخاب شد و پرسشنامه ها در میان افراد به صورت الکترونیکی توزیع شد. بهمنظور گردآوری داده ها از پرسشنامه های خودکارآمدی خلاق بیگیتو (۲۰۰۶)، رفتار نوآورانه کاری ون و مسیمان(۲۰۱۲)، عملکرد تحصیلی پاترسون (۱۹۹۲)، استفاده شد. در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل داده ها ازتجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار Smart PLS استفاده شد. نتایج نشان داد، بین رفتار نوآورانه و عملکردتحصیلی رابطه وجود دارد. بین خودکار آمدی خلاق وعملکرد تحصیلی رابطه وجود دارد. بین رفتارخودکارآمدی خلاق و رفتار نوآورانه کاری رابطه وجود دارد. به صورت کلی نتایج نشان داد، بین خودکارآمدیخلاق و عملکرد تحصیلی با نقش واسطه ای رفتارنوآورانه کاری در بین مدیران شهر خرم آباد رابطه وجود دارد.

نویسندگان

رضوان حسنوند

کارشناس ارشد، علوم تربیتی