نقش ظرفیت جذب دانش جدید در باشگاه های ورزش همگانی در تجربه مصرف کننده ورزش

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 219

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SPORTBCNF04_033

تاریخ نمایه سازی: 1 شهریور 1400

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش ظرفیت جذب دانش جدید در باشگاه های ورزش همگانی در تجربه مصرف کننده ورزش بود. جامعه آماری پژوهش را مشتریان باشگاه های ورزشی تشکیل می دهند. نمونه آماری با توجه به تعدادمشتریان به تعداد ۳۸۴ نفر با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شدند. در بخش ابزار جمعآوری اطلاعات، با توجه به هدف تحقیق، برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های استاندارد ظرفیت جذب دانش جدید کامیسون و فورس (۲۰۱۰) با ۱۹ گویه و پرسشنامه استاندارد تجربه مشتری ندرسون و لیان (۲۰۱۱) با ۳۳ گویه در طیف ۵ ارزشی لیکرت استفاده گردید. برای اطمینان از روایی صوری پرسشنامه ها، بعد از تدوین آنها از نظرات و راهنمایی های استادان صاحبنظر در علم مدیریت ورزش استفاده شد و نظرات آنها در پرسشنامه نهایی لحاظ گردید. پایای پرسشنامه ها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای ظرفیت جذب دانش جدید ( ۰/۷۹) و تجربه مشتری ( ( ۰/۹۰ بدست آمد. نتایج تحقیق نشان داد، ظرفیت جذب دانش جدید در باشگاه های ورزش همگانی در تجربه مصرف کننده ورزش تاثیر معناداری دارد و مدیران باشگاه های ورزشی می توانند با جذب دانش جدید در حوزه ورزش و به ویژه ورزش همگانی باعث تجربه خوشایند مصرف کننده ورزشی از خدمات ارائه شده باشند.

کلیدواژه ها:

ظرفیت جذب دانش جدید ، تجربه مصرف کننده ورزشی ، ورزش همگانی ، باشگاه ورزشی

نویسندگان

کاظم چراغ بیرجندی

استادیار، گروه تربیت بدنی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران

معین کوزه گران

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزش، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بیرحند، ایران