فرآیند مدیریت داده های توسعه محصول در طول چرخه عمر بر اساس فناوری بلاک چین

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 297

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BCCWE01_005

تاریخ نمایه سازی: 31 مرداد 1400

چکیده مقاله:

فرآیند توسعه محصول یکی از فرآیندهای اصلی در حوزه اقتصاد شبکه دانشی جهانی می باشد. با افزایشاطلاعات در سطح جهانی، پیچیده شدن محصولات، چند عاملی شدن فرآیند اکتساب دانش بر اساس منطقنوآوری باز و تاثیرپذیری توسعه محصول از داده ها، ضرورت مدیریت داده ها برای حفظ امنیت اطلاعات، صحتو شفافیت آنها با تمرکز بر مالکیت معنوی در این فرآیند افزایش یافته است. یکی از را هحل های مورد استفادهدر سالیان گذشته، استفاده از سامانه ها و پل تفرم های یکپارچه برای مدیریت اطلاعات در فرآیند اکتسابمی باشد. اما به علت غیرمتمرکز بودن شبکه های دانشی و تولیدی و ماهیت تولید دانش در جریان اکتسابمحصول که نیاز به رفت و برگش تهای متعدد و ایجاد تغییرات بر اساس بلوغ کسب شده م یباشد، معضلاتیمانند عدم دستکاری اطلاعات، حفظ اطلاعات از رقبا، تعیین مالکیت معنوی و کنترل موثر تغییرات همچنانوجود دارد. با توجه به ظهور فناروی بلاک چین و پتانسیل های موجود در آن برای استفاده در شبکه هایغیرمتمرکز، در این فعالیت پژوهشی به بررسی ضرورت بازآفرینی فرآیند مدیریت داده های توسعه محصول درطول چرخه عمر پرداخته شده است. بر همین اساس در کنار معرفی فرآیند اکتساب و مدیریت داده ها، منطقکارکردی استفاده از فناوری بلا کچین تشریح گردید. در این منطق کارکردی با در نظر گرفتن چند عاملیبودن فرآیند توسعه و همچنین نوع و جنس بسته های اطلاعاتی یک مدل سه سطحی شامل سطح عوامل موثردر فرآیند، سطح بلا کچین و سطح بستر ابری برای ذخیره سازی و افزایش چالاکی توسعه داده شد. بسته بهنوع بافت حاکم بر هر صنعت، می توان ترکیبی از بلوک های عمومی و خصوصی را طراحی نمود. استفاده ازمنطق پیشنهادی برای بازآفرینی فرآیند مدیریت داد ههای توسعه محصول باعث مدیریت موثر شبکهچندعاملی توسعه محصولات پیچیده، حفظ مالکیت معنوی در دانش تولید شده و ثبت ساختار یافته بلوغ آن،قابلیت ردیابی موثر اطلاعات در یک ساختار غیرمتمرکز، مدیریت موثر انتقال اطلاعات، حفاظت موثر ازاطلاعات دانشی تولید شده با توجه به فضای رقابتی در توسعه محصول، قابلیت پیاده سازی در فرآیندهایچرخه عمر و استفاده از بستر ابری برای چالاکی در بلاک چین و به اشتراک گذاری هوشمندانه بسته هایاطلاعاتی می گردد.

کلیدواژه ها:

توسعه محصول ، مدیریت داده ها ، بلاک چین ، شبکه های غیرمتمرکز ، فرآیند چند عاملی توسعه محصول

نویسندگان

احمد تولاییان

دانشجوی دکتری مهندسی سیستم های فضایی - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

محدثه خندانی

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم داده – دانشگاه تربیت مدرس