واکاوی نقش شبکه های ارتباطی جهانی در بسترسازی سلطه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 219

فایل این مقاله در 23 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CASP02_125

تاریخ نمایه سازی: 29 مرداد 1400

چکیده مقاله:

دهه پیشین شاهد گسترش بی سابقه فناوری های شبکه، در کشورهای در حال توسعه بوده است.گفتمان فناورانه ای که این انتشار جدید با خود به ارمغان آورد، این رسانه جدید را به عنوان ابزاریآرمانی، برابری طلب و توانمند کننده معرفی کرده است که در عصر جدید، زمینه های تازه ای ازتوسعه، پیشرفت، دموکراسی و تغییرات مثبت فرهنگی را نوید می دهد. این مقاله به بررسی اثراتسیاسی، اقتصادی و فرهنگی شبکه های ارتباطی جهانی درون بافت تاریخی کشورهای در حال توسعهمی پردازد. در اینجا، تکامل شبکه های ارتباطی جهانی که ناشی از اغراض سیاسی بوده است؛ انتقالآن به کشورهای در حال توسعه وعواقب سیاسی، اقتصادی و فرهنگی این انتقال مورد توجه قرارمی گیرد. نتایج پژوهش بیانگر این است که ورود شبکه های ارتباطی جهانی در اغلب کشورهای درحال توسعه، منجر به تخلیه منابع محلی و درنتیجه تشدید وابستگی های اقتصادی این کشورها بهکشورهای خارجی دیگر شده است. در زمینه فرهنگی، غلبه طرح، محتوا و زبان غالبا غربی اینترنت،راه گسترش و نفوذ الگوهای فرهنگی بیگانه را تسهیل نموده است که این موضوع به قیمت از بینرفتن تجارب اجتماعی فرهنگ های محلی بوده است. در نهایت، اینترنت با قابلیت های ردیابی ودستکاری آن برای اهداف سیاسی در سطح ملی و بین المللی مورد استفاده قرار گرفته است.همچنین در پایان این پژوهش، روش ها و رویکردهایی جایگزین در اخذ و استفاده اینترنت راپیشنهاد می کند که از طریق آنها، ابتکارات اینترنتی در خدمت اهداف کلی توسعه در کشورهای درحال توسعه قرار خواهد گرفت.