واکاوی فرصت ها و تهدیدات امنیتی رسانه در وضعیت بحران

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 224

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CASP02_124

تاریخ نمایه سازی: 29 مرداد 1400

چکیده مقاله:

هرگونه چالشی که در برهه ای خاص متوجه جامعه ای شود، در اصطلاح در قالب بحران جای می گیرد. بحران هاجزء جدایی ناپذیر زندگی اجتماعی به شمار می روند و روزبه روز بر تعداد و تنوع آنها افزوده می شود. از سویدیگر، رسانه های جمعی نیز در چند دهه اخیر از چنان رشد و تاثیری در جوامع برخوردار شده اند که به بخشجدایی ناپذیری از زندگی بشر مبدل گردیده اند. به طور کلی کارکرد امنیتی رسانه ها در جامعه کنونی، اهمیتغیرقابل انکار یافته و شرایط خاص ملی، منطقه ای و جهانی و پیچیدگی اوضاع سیاسی، بر اهمیت اینکارکرد افزوده است. رسانه ها در عین حال، به دلیل کارکردهای متعدد، به صورت جزئی از انواع بحران هادرآمده اند چنان که بحرانی را نمی توان بدون حضور رسانه های جمعی در آن تصور کرد. شیوه عملکرد رسانه هادر بحران ها به نحوه مدیریت و راهبری آنها برمی گردد. به عبارت دیگر، این مدیریت رسانه هاست که با اتخاذراهبرد مشخص در قبال بحران، عملکرد رسانه را در قبال آن رقم می زند. لذا در این مقاله، به واکاوی فرصت ها وتهدیدهای رسانه ای حاصل از آن در وضعیت بحران پرداخته شده است.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

علیرضا مدنی

مربی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)