نقش سرمایه اجتماعی مدنی بر شکل گیری سرمایه اجتماعی کاری در مدیریت سازمان نظامی

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 185

فایل این مقاله در 29 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CASP02_111

تاریخ نمایه سازی: 29 مرداد 1400

چکیده مقاله:

مقاله حاضر نقش سرمایه اجتماعی در سازمان نظامی را به بحث گذاشته است.سرمایه اجتماعی کاری از نظر میزان اعتماد به رهبری،هنجارهای کاری و همچنین شکل گیری روابط غیررسمی در سازمان نظامی می باشد و انسجام بخش میان افراد و گروه ها است.اما از آنجا که نیروهای انسانی در کارآمدی و اثر بخشی سازمان نظامی نقش تعیین کننده و حیاتی دارند مهم تر از همه مولفه هایسازمانی آنان اهمیت خود را باز می نمایاند. در همین راستا، هدف این پژوهش بررسی نقش سرمایه اجتماعی مدنی بر شکل گیریسرمایه اجتماعی کاری است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده و برخوردار از ماهیتی توصیفی، اطلاعات جامعه موردمطالعه با استفاده از پرسشنامه ای که روایی و پایی آن مورد تائید قرار گرفت، جمع آوری و تحلیل گردید. جامعه آماری اینپژوهش نیروی انسانی سازمان نظامی (۴۳۸ نفر) بودند، که بر اساس جدول مورگان و طیف سه وجهی لیکر حداقل نمونه ای برابربا ۱۹۰ نفر تعیین شد، اما با توجه به پیش بینی های صورت گرفته در مورد پرسشنامه های غیر قابل قبول، در مجموع ۲۳۰ پرسشنامهتوزیع گردید که از این تعداد ۲۱۷ پرسشنامه به صور قابل قبول برگشت داده شد. در این پژوهش، افراد نمونه به رو نمونهگیری در دسترس انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند و نتایج آزمون فرضیات این پژوهش با استفاده از معادلات ساختاری و نرمافزار لیزرل، حاکی از این بود که سرمایه اجتماعی مدنی نقش معناداری بر شکل گیری سرمایه اجتماعی کاری در مدیریت سازماننظامی دارد.

نویسندگان

محسن هادی طحان

پژوهشگر دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)

سیدمحمدرضا رشیدی آل هاشم

استادیار دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)