تاثیر اینترنت اشیاء بر پیامدهای حریق شرکت های نفتی مبنی بر تجزیه و تحلیل آماری

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 436

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICIRES09_033

تاریخ نمایه سازی: 29 مرداد 1400

چکیده مقاله:

اینترنت اشیاء به طور موثر در تصمیم گیری های هوشمندانه از طریق ارتباطات ماشین به ماشین در سراسر جهان به انسان کمک می کند. بی شک قابلیت اصلی اینترنت اشیاء، تاثیرگذاری فروان آن بر ابعاد گوناگون زندگی انسان ها می باشد. هدف از انجام این پژوهش، بررسیتاثیر اینترنت اشیاء بر پیامدهای حریق می باشد. این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر پیمایش می باشد. جامعه آماری تمامی کارکنان مرتبط با شرکت نفت در سطح تهران می باشد. باتوجه به نامحدود بودن حجم جامعه، تعداد نمونه از طریق فرمول کوکران برای حجمنمونه نامحدود تعداد ۳۸۴ نفر انتخاب شده است که تعداد ۱۸ پرسشنامه مخدوش کنار گذاشته شد و ۳۶۶ پرسشنامه در تحلیل ها مورد استفادهقرار گرفته است. روش نمونه گیری به صورت در دسترس می باشد. ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش نشان داد که تمامی متغیرها از پایاییقابل قبولی برخوردار هستند. نرمال بودن متغیرها نیز با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف بررسی شد و مشخص شد که متغیرها دارایتوزیع نرمال هستند. در قسمت تجزیه و تحلیل داده ها، نتایج آزمون رگرسیون چندگانه نشان داده است که ابعاد اینترنت اشیاء دارای رابطهچندگانه با متغیر پیامدهای حریق می باشد. همچنین مشخص شده است که متغیر «امنیت» با وزن بتای ۵۶۹ / ۰، دارای بیشترین تاثیر است و بهترین متغیر برای پیش بینی متغیر وابسته به حساب می آید. در رتبه های بعدی نیز متغیرهای «مقیاس پذیری» با وزن بتای ۰/۳۰۳، متغیر «هزینه» با وزن بتای ۰/۲۴۳ و متغیر «کیفیت خدمات» با وزن بتای ۰/۲۳۴ به ترتیب دارای بیشتری تاثیرات بر پیامدهای حریق هستند. به این ترتیب نتیجه گرفته می شود که اینترنت اشیاء از طریق ابعاد امنیت، هزینه، کیفیت خدمات و مقیاس پذیری، تاثیر مثبت و معناداری بر کنترل پیامدهای حریق در شرکت های نفتی دارد. لذا پیشنهاد می شود که شرکت های نفتی از ساختارهای مرتبط با اینترنت اشیاء بهره مند شوند.

نویسندگان

پریسا پورعرفان

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور