طراحی و تبیین الگوی آموزش کارآفرینی در دانشگاه فرهنگیان

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 255

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICPSE04_014

تاریخ نمایه سازی: 29 مرداد 1400

چکیده مقاله:

هدف، اهمیت و ضرورت پرداختن به آموزش کارآفرینی دانشگاهی را باید در تغییر ماهیت دانش در عصر معاصر جستجوکرد. هدف این مطالعه شناسایی عوامل تاثیرگذار بر برنامه های توسعه آموزش کارآفرینی در دانشگاه فرهنگیان بوده است.روش، در این پژوهش از روش آمیخته (کیفی و کمی) استفاده شد. در مرحله کیفی با خبرگان و صاحبنظران مصاحبه بهعمل آمد و طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی با بهره گیری از نظریه داده بنیاد عوامل و شاخص های تاثیرگذارشناسایی شد. در مرحله کمی بر مبنای یافته های حاصل از مرحله کیفی پرسشنامه طراحی گردید و داده های لازم با هدفبررسی الگوی اولیه برنامه های توسعه آموزش کارآفرینی جمع آوری و مورد آزمون قرار گرفت. همچنین تحلیل داده های کمیدر قالب آمار توصیفی، مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل، انجام شد.یافته ها، در فرایند برنامه های توسعه آموزش کارآفرینی در دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه ها با توجه به اسناد بالادستیدانشگاهی در صدد پاسخگویی به نیازهای توسعه مبتنی بر شکل دهی به حوزه های سیاستی و آموزشی مبتنی بر نیازهایاجتماعی هستند. پاسخگویی به نیازهای توسعه از طریق راهبردهایی نظیر؛ تدوین خط مشی کلان آموزش کارآفرینی، تعییناهداف خط مشی، فرموله کردن خط مشی از مرحله تدوین اجرا و ارزیابی، ساختار مدیریتی در آموزش کارآفرینی، فرایند بودجه-ریزی و تخصیص منابع مالی، ایجاد برنامه های آموزش کارآفرین محور برای تزریق درون سطوح نظام آموزش رسمی دانشگاهی،بلوغ و تکثر رشته های مرتبط با ایجاد نگرش کارآفرینانه و دانش فنی کارآفرینی، اعضای هیات علمی صورت می پذیرد.

کلیدواژه ها:

آموزش کارآفرینی ، دانشگاه فرهنگیان ، طراحی و تبیین الگو