نقش رسانه عکاسی در توسعه صنعت گردشگری تاریخی و فرهنگی استان مازندران

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 375

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

TCACONF06_071

تاریخ نمایه سازی: 27 مرداد 1400

چکیده مقاله:

در عصر حاضر، عکاسی و گردشگری ارتباط چشم گیری با یکدیگر دارند و نقش پررنگ عکاسی در گردشگری غیرقابل چشم پوشیاست. در پژوهش حاضر تلاش خواهد شد تا به نقش رسانه عکاسی، به عنوان یکی از قویترین سلاح های رسانه ای در جهان امروزبا ماهیت دیداری و قابلیت استنادی اش، در توسعه صنعت گردشگری استان مازندران، پرداخته شود. همچنین تلاش شده بهتشریح میزان تاثیرگذاری عکاسی در جذب گردشگر طبیعی- فرهنگی به استان پرداخته شود. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی است و داده های پژوهش با روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده است. مطالعات میدانی پژوهش، شامل طرح ابزار پرسشنامه است که توسط متخصصین رشته های عکاسی، گردشگری، باستان شناسی، مرمت بنا وکارمندان اداره میراث فرهنگی و گردشگری استان مازندران پاسخ داده شد. این پرسشنامه ها طبق مدل دلفی تهیه شدند و برایپردازش داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است. بررسی فرضیه ها، بر اساس ماهیت داده ها و اهداف پژوهش، با آزمونپیرسون صورت گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها حاکی از آن است که رسانه عکاسی به واسطه ماهیت دیداری کهدارد، می تواند نقش بسزایی در معرفی جاذبه های فرهنگی تاریخی مقصد داشته باشد.

نویسندگان

هانیه محمدی

فارق التحصیل کارشناسی ارشد عکاسی، موسسه آموزش عالی نیما، محمودآباد

نرجس حیدری

استادیار گروه هنر، موسسه آموزش عالی نیما، محمودآباد