تحلیل عددی و تجربی کمانش تیرهایپرالاستیک با استفاده از تئوری الاستیک غیرخطی

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 204

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MEMCONF05_075

تاریخ نمایه سازی: 27 مرداد 1400

چکیده مقاله:

در این مقاله، تحلیل کمانش تیر هایپرالاستیک با استفاده از روش تجربی و عددی که به صورت محوریتحت بار فشاری قرار گرفته است و پیش بینی رفتار آن جهت بار کمانشی ارائه شده است. برای مدلسازی رفتار غیرخطی ماده از تئوری هایپرالاستیسیته و تابع چگالی انرژی کرنشی استفاده شده است.رابطه ی ساختاری مادهی هایپرالاستیک بر مبنای مدل تابع انرژی نئوهوکین در حالت تراکم ناپذیرانتخاب شده است. روش عددی با استفاده از نرم افزار المان محدود آباکوس به صورت سه بعدی با در نظرگرفتن کرنش های غیر خطی انجام شده است.همچنین برای آزمون تجربی ، بارگذاری توسط یک دستگاه پرس انجام شده است. در روش تجربی ازنتایج دستگاه پرس که منجر به نمودار نیرو- جابجایی وارد بر تیرهایپرالاستیک شده است و بارکمانش سازه محاسبه می شود. نتایج پاسخ بارکمانش با تحلیل المان محدود مقایسه شد. برای بدست آوردنخواص مکانیکی تیرهایپرالاستیک طبق استاندار ASTM D۴۱۲ دمبلی شکل تهیه شد و تست کششصورت گرفت. نتایج تست کشش نشان داد تابع انرژی یئو کمترین درصد خطا با نمونه تست تجربیکشش نمونه دمبلی شکل دارد و نتایج تحلیل محدود اولین مود کمانش تیرهایپرالاستیک عدد ۲۷ نیوتنکه این عدد درتست تجری عدد ۲۵ نیوتن مشاهد شده است که صحت روش عددی را بیان می کند.

نویسندگان

امید آذرنیا

دانشجوکارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس

غلام حسین رحیمی

استاد دانشگاه تربیت مدرس