بررسی تاثیر آشنایی برند و کیفیت اطلاعات بر نگرش به برند و قصد خرید آینده با نقش میانجی مشارکت در رسانه های اجتماعی برند

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 304

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICMHSR08_051

تاریخ نمایه سازی: 27 مرداد 1400

چکیده مقاله:

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر آشنایی برند و کیفیت اطلاعات بر نگرش به برند و قصد خرید آینده با نقش میانجیمشارکت در رسانه های اجتماعی برند است.پژوهش حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی است که به روش میدانی اقدام به جمع آوری اطلاعات شد. جامعه آماری این پژوهش مصرف کنندگان برند پوشاک مارک (آدیداس، پوما، نایک، ۳۶۱ و غیره) درشهر ساری که در رسانه های اجتماعی حضور دارند می باشد. در این پژوهش با توجه به جامعه آماری ۱۰۰۰۰ نفری و بااستفاده جدول مورگان تعداد ۳۸۴ نفر به عنوان نمونه اماری به پرسشنامه هاپاسخ دادند. ابزار گردآوری هم بنویسید ازپرسشنامه محقق ساخته جهت گرد آوری داده ها استفاده شد. که روایی این پرسشنامه ها با استفاده از نظرات اساتید راهنما ومشاور، خوب ارزیابی و تایید شده است. همچنین پایایی آنها نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ محاسبه گردید. آلفای اینپرسشنامه ها بالای ۸۰ درصد بدست امد که نشان دهنده پایایی قابل قبول این پرسشنامه ها می باشد. تجزیه و تحلیلداده های پژوهش با استفاده از آمار و آمار استنباطی از طریق نرم افزار pls انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد بینآشنایی برند و کیفیت اطلاعات بر نگرش به برند و قصد خرید آینده با نقش میانجی مشارکت در رسانه های اجتماعی برندرابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه ها:

آشنایی برند ، کیفیت اطلاعات ، نگرش به برند ، قصد خرید آینده ، مشارکت در رسانه های اجتماعی برند

نویسندگان

سیده زهرا حسینی زرین کلائی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی موسسه آموزش عالی روزبهان، ساری، ایران

بردیا بهنیا

استادیار گروه مهندسی صنایع و مدیریت موسسه آموزش عالی روزبهان، ساری، ایران