بررسی تطبیقی مدیریت شهری و سازمان های مردم نهاد در حل معضلات کودکان کار و خیابان (مطالعه موردی : شهر شیراز)

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 253

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICMHSR08_041

تاریخ نمایه سازی: 27 مرداد 1400

چکیده مقاله:

کودکان کار خیابانی یکی از پدیده های نو ظهور و از جمله آسیب های اجتماعی است که بسیاری از کشورها و شهرهایبزرگ با آن مواجه هستند. کودکانی که ساعات زیادی از عمر خود را در شهرها و خیابان های آنها سپری نموده و در یک رابطه دوسویه، از شهر تاثیر پذیرفته و بر آن تاثیر می گذارند. بنابراین لازم است که جنبه های مختلف این ارتباط دو سویه شناسایی شده وبرای کاهش اثرات منفی متقابل بین شهر و کودکان خیابانی اقدامات لازم صورت گیرد. همچنین به دلیل اهمیت کودکان به عنوانقشر آسیب پذیر جامعه و مسائل مختلف در حوزه خدمات و مدیریت شهری و همچنین ناتوانی دولت ها در حل مشکلات فزاینده یآن ها، در سالهای اخیر بخش قابل توجهی از سازمان های مردم نهاد با هدف حمایت از آنان به وجود آمدند که این سازمان ها میتوانند تاثیرات مطلوبی را در بهبود شرایط این کودکان و کیفیت فضاهای شهری داشته باشند که در ادامه به آن پرداخته می شود.مقاله حاضر با هدف بررسی وضعیت کودکان کار و خیابانی و با بهره گیری از روش مطالعه کتابخانه ای و اسنادی ضمن مروری برمفاهیم و رویکرهای بین المللی، برنامه های دولتی و سازمان های مردم نهاد برای کودکان کار و خیابانی، با روش تحلیل محتوا بهمطالعه و تحلیل ارتباط دو سویه میان کودکان خیابانی و شهر ، نقش مدیریت شهری و سازمان های مردم نهاد و همچنین میزان اثرگذاری این دو نهاد در حل معضلات این کودکان می پردازد.یافته های این بررسی از یک سو نشان می دهد که از در سالهای اخیر بسیاری از سازمان های مردم نهاد که دغدغه حل مسائل ومشکلات این کودکان و جامعه را داشته اند توانستند با برنامه ریزی و تحت پوشش قرار دادن تعدادی از این کودکان و حمایت ازخانواده آنها بسیاری از مسائل تغذیه ای ،تربیتی ، خانوادگی و تحصیلی آنان را برطرف کنند و یک رابطه همسویی در پیش برداهداف دولت و مدیریت شهری داشته باشند. و از سوی دیگر نشان از ضعف در سیاست های دولتی در خصوص کودکان خیابانی،جمع آوری از خیابان ها و ارائه خدمات به کودکان کار خیابانی و پیگیری وضعیت کودکان دارد.نتیجه اینکه کاهش مشکلات کودکان کار و خیابانی نیازمند برنامه های دقیق و اصولی توسط مدیران شهری ، در جهت کاهشپدید آمدن کودکان کار و خیابان ، ارزیابی برنامه های موجود و ارتقاء آنها و همچنین تخصیص اعتبار و برنامه هایی برای حمایت هرچه بیشتر سازمان های مردم نهاد در کنار خود است.

کلیدواژه ها:

مدیریت شهری ، سازمان های مردم نهاد ، کودکان کار و خیابان ، شهر شیراز

نویسندگان

مریم زارعی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، فارس، ایران

مجید رحیمی

استادیار گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، فارس، ایران