تدوین مدل سازگاری زناشویی بر اساس امنیت روانی، صفات شخصیت و سبک های دلبستگی: نقش واسطه ای رشد روانی

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 180

فایل این مقاله در 23 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_AFTJ-2-2_008

تاریخ نمایه سازی: 24 مرداد 1400

چکیده مقاله:

هدف: مطالعه حاضر با تدوین مدل سازگاری زناشویی بر اساس امنیت روانی، صفات شخصیت و سبک های دلبستگی با میانجیگری رشد روانی در زنان و مردان انجام پذیرفت. روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و توصیفی -همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش متشکل از کلیه زنان و مردان متاهل(۲۵ تا ۴۵سال) در منطقه ۸ تهران در سال ۱۳۹۹ – ۱۳۹۸بود، که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس ۶۰۰ نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر (۱۹۷۶)، پرسشنامه امنیت روانی مزلو (۲۰۰۴)، پرسشنامه صفات شخصیتی نئو مک کری و کاستا (۱۹۸۵)، پرسشنامه سبک های دلبستگی کولینز و رید (۱۹۹۰) و پرسشنامه سنجش رشد روانی اریکسون (۱۹۶۹) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار AMOS نسخه ۲۴ استفاده شد. یافته ها: ضرایب رگرسیونی مدل نشان می‎ دهد که متغیرهای ذکر شده بخوبی رابطه سازگاری زناشویی بر اساس امنیت روانی، صفات شخصیت و سبک های دلبستگی با میانجیگری رشد روانی در زنان و مردان را تبیین می‎ کند و مقادیر شاخص های برازش نشان داد که مدل اندازه گیری این پژوهش از وضعیت قابل قبولی برخوردار است ( ۸۹۷/۰= GFI). نتیجه گیری: بنابر نتایج مهمترین تاثیرپذیری سازگاری زناشویی شامل امنیت روانی، صفات شخصیت، رشد روانی و سبک های دلبستگی است؛ در نتیجه پیشنهاد می شود برای کمک به سازگاری زناشوئی زنان و مردان از نتایج این پژوهش استفاده کرد.

نویسندگان

ریحانه نظیری راد

دانشجوی دکتری گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران

سوزان امامی پور

دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران

فریبا حسنی

استاد گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران