بررسی میزان پتاسیم موجود در فضای سبز منطقه ۲۱ و نقش آن در کاهش تنش گیاهان

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 585

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EICONF07_099

تاریخ نمایه سازی: 24 مرداد 1400

چکیده مقاله:

به منظور دستیابی به اهداف توسعه پایدار با مدیریت مصرف سموم و کودهای شیمیایی که بدون بررسی و سنجش وارد خاک می گردد و متعاقبا باعث آلودگی منابع آبی و خاکی خواهند شد نسبت به آنالیز خاک بخشی از فضای سبز سطح منطقه و شناسایی کمبود پتاسیم مورد نیاز گیاهان فضای سبز اقدام شده است. به منظور دست یابی به میزان پتاسیم در سطح خاک فضای سبز منطقه ۲۱ ، تعدادی مکانشناسایی گردید. نمونه برداری از خاک نقاط مشخص شده در دو عمق حدودا ۴۰ و ۸۰ سانتی متری از سطح خاک انجام شد و نمونه ها به آزمایشگاه خاک شناسی انتقال یافت. پس از نمونه برداری و تهیه عصاره خاک، آنالیز عصاره تهیه شده جهت تعیین میزان پتاسیم انجام گردید. نتایج نشان داد میزان پتاسیم خاک در نقاط نمونه برداری شده از حد مطلوب پایین تر است و نیاز به مصرف کودها ی پتاسیمیالزامی است. در واقع آزمون خاک روشی است که براساس آن می توان کمبود عنصر را تشخیص داده و در صورت لزوم برآورد میزان کود را تعیین کرد و از استفاده بی رویه و غیراصولی کودهای شیمیایی جلوگیری نمود و مصرف کودهای شیمیایی مورد نیاز خاک را در زمین زراعی و فضای سبز شهری مدیریت نمود.

نویسندگان

هستی کیاپور

دکتری زراعت، فیزیولوژی گیاهان زراعی ،کارشناس ناظر فضای سبز شهرداری منطقه ۱۲ تهران

سهراب قادری

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی گرایش مدیریت استراتژیک کارشناس ناظر فضای سبز شهرداری منطقه ۲۱ تهران