رویکرد سالتوژنز(سلامت افزایی) و بهبود وضعیت اجتماعی و زیست محیطی محلات شهری( نمونه موردی: محله سعدی شیراز)

سال انتشار:

1400

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

261

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICACU01_0283

تاریخ نمایه سازی: 17 مرداد 1400

چکیده مقاله:

یکی از مسائل مهم و تاثیرگذار در شهرها، سلامت شهروندان به عنوان سرمایه انسانی و در مقیاس کلان تر به عنوان شاخص رفاه یک ملت محسوب میشود. به گفته سازمان بهداشت جهانی سلامت، بهزیستی کامل جسمی، روانی و اجتماعی است، نه صرفا نبود بیماری. بنابراین پرداختن به بعد اجتماعی و بعد زیست محیطی سلامت از جنبه های مهم سلامت در اجتماعات شهری میباشد. این پژوهش با هدف شناخت رویکرد سالتوژنز(سلامت افزایی) و تاثیر آن در بهبود وضعیت اجتماعی و زیست محیطی در مقیاس محلی و نحوه تاثیرگذاری آنها بر سلامت اجتماعی و سلامت روان شهروندان می باشد، که در این راستا با بررسی ادبیات نظری مربوط به رویکرد سالتوژنز، سلامت، اجتماع محلی و شاخصهای سلامت اجتماعی و سلامت روان و روابط متقابل آنها به بررسی آن در محله سعدی شیراز پرداخته شده است. به این منظور ابتدا ابعاد و شاخصهای پژوهش تعریف شده است و بر حسب مدل مفهومی پژوهش پرسشنامه هایی طراحی شده است. در بخش آمارهای توصیفی از میانگین، انحراف معیار و درصد فراوانی استفاده شده است و در بخش سنجش روابط بین متغیرهای پژوهش ازضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که شاخصهای اجتماعی و زیست محیطی در محله سعدی در سطح مطلوبی نیستند و این شاخصها در سطح معنیداری با سلامت اجتماعی و سلامت روان ساکنین قرار دارند. همچنین نتایج تحقیق نشان میدهد که شاخص ارتقای کیفیت محیط در بعد اجتماعی و شاخص ارتباط با طبیعت و توسعه فضاهای سبز و پایداری زیست محیطی در بعد زیست محیطی بیشترین سهم را در ارتقای سطح سلامت اجتماعی ساکنین برخوردارند. همچنین شاخص مشارکت و همکاری در بعد اجتماعی و شاخص ارتباط با طبیعت و توسعه فضاهای سبز در بعد زیست محیطی بیشترین سهم را در تعیین سطح سلامت روان ساکنین دارا میباشند.

نویسندگان

پروینپرتوی
پروین پرتوی

دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران،

زهرهفتحی نژاد
زهره فتحی نژاد

کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران،