مقایسه سواد رسانه ای در متخصصان گرایش های تربیت بدنی

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 371

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SPTCONF03_084

تاریخ نمایه سازی: 16 مرداد 1400

چکیده مقاله:

این پژوهش به منظور بررسی مقایسه سواد رسانه ای در متخصصان گرایش های تربیت بدنی انجام گرفت. روش تحقیق توصیفی -تحلیلی است. جامعه آماری این پژوهش شامل ۷۵ نفر از متخصصان تربیت بدنی شهرستان بندرعباس بود که نمونه آماری به صورت کل شمار و تعداد ۱۵ نفر از هر گرایش تربیت بدنی انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه اطلاعات فردی، پرسشنامه محقق ساخته سواد رسانه ای استفاده گردید. برای تحلیل داده ها از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه، آزمون تعقیبی شفه و آزمون T مستقل استفاده شد. نتایج نشان داد که بین متخصصان تربیت بدنی در گرایشهای مختلف در سواد رسانه ای تفاوت معناداری وجود ندارد. لزوم بهره بردن از سواد رسانه با توجه به مقتضیات زمان حال برای کلیه متخصصین ضروری بوده و نوعی مزیت رقابتی و برند شخصی برای فرد محسوب میگردد.

کلیدواژه ها:

سواد رسانه ای ، رسانه متخصصان تربیت بدنی

نویسندگان

نازنین معماری

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور قشم

معین عطار عباسی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور قشم

عبدالحسین رئیسی زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور قشم