رابطه بین حکمرانی مطلوب شهری و برندسازی شهری، مطالعه موردی: شهرستان رامسر

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 325

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NMNB02_001

تاریخ نمایه سازی: 29 تیر 1400

چکیده مقاله:

وجود یک سیستم مدیریتی خوب می تواند در زمینه سازی برای شکل گیری یک برند مناسب برای شهرتاثیرگذار باشدد که این مهم در گرو حکمروایی خوب شهری است. هدف از این پژوهش، بررسی رابطهبین حکمرانی مطلوب شهری و برندسازی شهری، مطالعه موردی: شهرستان رامسر می باشد. روشپژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی است و جمعآوری اطلاعات به صورت میدانی، کتابخانه ای انجامگرفته است. جامعه آماری این پژوهش مشتمل بر جمعیت شهر رامسر در سال ۱۳۹۸ می باشند. حجمنمونه براساس جدول مورگان ۳۸۴ نفر انتخاب شدند که به صورت در دسترس بودند. برای تحلیلاطلاعات از روش های آمار توصیفی و استنباطی از نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایجی که از محاسباتمیدانی حاصل شده، نشان دهند ە این است که وضعیت کنونی حکمرانی خوب شهری در شهر رامسر ا زحد متوسط پایین تر است. وضعیت موجود تصویر ذهنی شهروندان از شهر و برند شهری رامسر از حدمتوسط پایین تر است. و هر چه سطح حکمرانی خوب شهری بیشتر باشد، میزان تصویر شهری و برندشهر رامسر نیز بیشتر خواهد بود.

نویسندگان

هادی اسدیان

دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی (گرایش بازاریابی)، موسسه آموزش عالی رحمان، رامسر، مازندران، ایران

سیدعباس ابراهیمی

استادیار گروه مدیریت موسسه آموزش عالی رحمان، موسسه آموزش عالی رحمان، رامسر، مازندران، ایران