ارزیابی ریسک حریق انبارهای سنتی و قدیمی بازار بزرگ تهران (مطالعه موردی: راسته چهار سوق بزرگ بازار بزرگ تهران)

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 204

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FPE-8-45_006

تاریخ نمایه سازی: 25 تیر 1400

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی ریسک حریق انبارهای قدیمی و سنتی راسته چهار سوقبزرگ بازار تهران است. این تحقیق از منظر روش انجام پیمایشی- توصیفی و از نوع هدف،کاربردی می باشد. جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه مدیران، کارشناسان و کارکنانبازار بزرگ در شهر تهران هستند که از بین آنها، ۲۰ نفر بصورت دردسترس بعنوان نمونهآماری انتخاب گردیدند. در این تحقیق، ابتدا ریسک های حریق انبار در بازار تهران انتخابشده اند و معنادار بودن مولف ههای ایجاد ریسک ها، با استفاده از آزمون دوجمله ای ارزیابیشده است. در مرحله بعد از تعیین ریسک ها و مولف ههای ایجاد آنها، ریسک های حریق بههمراه مولفه های ایجاد آنها با استفاده از روش AHP فازی رتبه بندی گردید.نتایج تحقیق حاضر نشان داد: ۱) براساس نتایج آزمون دوجمل های "ریسک مواد" ، "ریسکعدم رعایت نکات ایمنی" ، "ریسک مدیریت" بعنوان اصلی ترین ریسک های حریق انبارمی باشند و ۲) براساس نتایج روش AHP فازی، "عدم اقدامات مناسب مدیران جهتمکان یابی صحیح مواد قابل اشتعال" مهمترین عامل می باشد.

نویسندگان

جعفر شکراله مهربانی

سازمان آتش نشانی تهران