بررسی تاثیر سرمایه فکری برهزینه سرمایه و ارزش بازار شرکت ها (مطالعه موردی: شرکتهای پذیرفته دربورس اوراق بهادار)

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 467

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JCRSR-1-8_005

تاریخ نمایه سازی: 25 تیر 1400

چکیده مقاله:

امروزه برای ارزشگذاری صنایع مبتنی بر علوم در واحدهای کس ب کار، نقش سرمایه فکری بیشتر از سرمایه مالی است. براییافتن راه کارهای مناسب جهت دستیابی به رو شهای کارآمد در ارزیابی سرمایه های فکری، سیستم حسابداری نقشی کلیدیرا ایفا می کند. یکی از مهمترین ناکارآمدی سیستم های حسابداری سنتی، انعکاس ارزش سرمایه های فکری در گزارش های مالیواحدهای کسب و کار نیست. این تحقیق به منظور بررسی رابطه بین سرمایه فکری، هزینه سرمایه و ارزش بازار شرکتهایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، به مدت هشت سال از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ انجام شده و داده های ۸۴ شرکت را ارزیابیکرده است. برای اندازهگیری سرمایه فکری، از ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری، ارزش افزوده سرمایه فکری و ارزش افزودهسرمایه استفاده شده است. استفاده از این معیارها، رایجترین روش برای اندازهگیری سرمایه فکری است. برای تجزیه و تحلیلداده های جمع آوری شده، روش همبستگی پیرسون، مدل های رگرسیون تک متغیره و چند متغیره و آزمون Z وانگ مورد استفاده قرار گرفت. نتایج این کار نشان داد که ارزش افزودهی سرمایه بکار گرفته شده، ارزش افزوده سرمایه فکری و ضریبارزش افزوده سرمایه فکری، بر میانگین وزنی هزینه سرمایه تاثیر معکوس دارد، اما بر ارزش بازار تاثیر نمی گذارد.

نویسندگان

مهدی نبی پورافروزی

مدرس حسابداری دانشکده فنی و حرفه ای امام صادق (ع) بابل، دانشگاه فنی و حرفه ای استان مازندران، ایران

صفیه خوشخوامیری

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی. بازاریابی،موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی پارسا

ساجده احسانیان

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی. بازاریابی،موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی پارسا