رابطه هوش معنوی و تاب آوری با اضطراب بیماری کرونا در دانشجویان

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,506

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EPSCONF09_057

تاریخ نمایه سازی: 15 تیر 1400

چکیده مقاله:

شیوع گسترده بیماری کووید-۱۹ و محدودیتهای ناشی از آن، مردم جهان را با مشکلات فراوان روانی و جسمانی مواجه ساخته است؛ بنابراین شناسایی عواملی که به کاهش بروز اختلالات ناشی از این بیماری منجر میشود، بسیار حائز اهمیت است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه هوش معنوی و تاب آوری هیجانی با اضطراب بیماری کرونا در دانشجویان میباشد. جامعه آماری پژوهش، دانشجویان شاغل به تحصیل در منطقه ۸ کشور می باشند که ۲۵۰ نفر از آنها با روش نمونه گیری دردسترس به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. پرسشنامه هوش معنوی کینگ، تاب آوری کانر و دیویدسون و اضطراب بیماری کرونا علیپور و همکاران به عنوان مقیاس های جمع آوری داده های این پژوهش به کار رفتند و داده های جمع آوری شده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که میان تاب آوری هیجانی و اضطراب بیماری کرونا همبستگی منفی معناداری در سطح ۹۹ درصد وجود دارد (P>۰/۰۱) و این متغیر میتواند پیشبین خوبی برای اضطراب بیماری کرونا باشد (β=-۰/۱۹)؛ با این وجود میتوان با بررسی راهبردهای موثر بر افزایش تاب آوری هیجانی، اضطراب ناشی از بیماری کرونا را در دانشجویان کاهش داد.

نویسندگان

ثنا نوری مقدم

استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

تکتم نادری

دانشجوی کارشناسی روانشناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

حسین آشیانی

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه محقق اردبیلی