شناسایی اقدامات منابع انسانی موثر بر عملکردسازمانی (مطالعه موردی شهرداری ساوه)

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 422

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICAMAO05_043

تاریخ نمایه سازی: 1 تیر 1400

چکیده مقاله:

مدیریت سرمایه فکری به مدیران سازمان ها اجازه خلق، پرورش، کنترل و حفاظت از یک منبع مستحکم مزیت رقابتی را می دهد. تحقیق حاضر به چگونگی مدیریت سرمایه فکری در شهرداری ساوه بعنوان سازمان هدف به منظوردستیابی به مزیت رقابتی و بقای سازمان و توانمند سازی آن درخلق، ذخیره، توزیع و کاربرد دارایی های دانشی است. هدف شناسایی تاثیر اقدامات منابع انسانی برعملکردسازمانی و با لحاظ نمودن سرمایه فکری به عنوان متغیر میانجی یا واسطه انجام شده است.روش تحقیق، توصیفی و تحلیلی و جامعه آماری این تحقیق نیز مدیران شهرداری و سازمانها ی وابسته مورد مطالعه بودند. بدین منظور پرسشنامه ای برای سنجش این متغیرها طراحی شده و پس از اطمینان از روایی و پایایی ابزار اند ازه گیری توسط تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی در میان نمونه ای متشکل از ۴۰ نفر از کارکنان رده تخصصی شهرداری ساوه توزیع گردید. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که در سازمان ها بررسی شده بین سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری شان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. به عبارت واضح تر، با افزایش سرمایه اجتماعی، سرمایه فکری شان در ابعاد انسانی، ساختاری و رابطه ای افزایش یافته است. منابع انسانی طبق مدل تحلیل مسیر می تواند از طریق سرمایه فکری برعملکرد سازمانی تاثیر گذارد در پایان جهت بهبودعملکرد سازمانی از طریق تقویت اقدامات منابع انسانی و سرمایه فکری پیشنهاداتی برای مدیران منابع انسانی ارائه گردید.

نویسندگان

رضا مصباحی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت شهری،گروه مدیریت،دانشگاه آزاد واحد الکترونیک تهران،تهران،ایران

منصور شیرمرد

دانشجوی دکتری ،گروه مدیریت دولتی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان ، زنجان، ایران