بررسی هوش هیجانی در بین دانشجویان رشته های مشاوره و مهندسی عمران (مورد مطالعه:دانشگاه آزاد ملارد)

سال انتشار:

1400

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

631

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

WCMMPS05_082

تاریخ نمایه سازی: 28 خرداد 1400

چکیده مقاله:

هدف از این مقاله بررسی هوش هیجانی در بین دانشجویان رشته های مشاوره و مهندسی عمران است با توجه به هدفاصلی این پژوهش جامعه ی مورد مطالعه کلیه دانشجویان رشته مشاوره و رشته های مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحدملارد که در سال تحصیلی ۸۶-۱۳۸۵ در ترم ششم دانشگاه مشغول به تحصیل می باشندتعیین شد. روش نمونه گیری بدین صورت است که ابتدا به صورت تصادفی چهار کلاس از این رشته ها انتخاب و در بین اعضای کلاس به طور کلی ۶۰ نفر به صورتاتفاقی جدا گردید . برای اجرای پژوهش پس از مشخص نمودن نمونه ی مورد مطالعه ، پرسشنامه هوش هیجانی بار – آن دراختیار دانشجویان قرار گرفت و پس از طی مراحل آموزش در زمینه پاسخگویی به سئوالات و تکمیل پرسشنامه ها در آخر نتایجدسته بندی و مورد محاسبات آماری دقیق قرار گرفت . طرح پژوهش حاضر از نوع مقایسه ای می باشد که در نوع یک دامنه ایو سطح معناداری ۰/۰۵ مورد مطالعه قرار می گیرد در پژوهش حاضر از روش های آماری زیر برای محاسبات و دسته بندی نتایج استفاده شده است آمار توصیفی : میانگین ، واریانس ، انحراف معیار . آمار استنباطی : مقایسه میانگین های دو گروه مستقل (t).پایایی و روایی با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شده است که میانگین کلی ضریب همسانی درونی ۰/۸۳ است که پایایی بسیار بالایی را نشان می دهد. میانگین کلی ضریب پایایی بازآزمایی ۰/۸۴ به دست آمده ، لذا این آزمون از پایایی خوب برخورداراست .با توجه به یافته ها میزان نمره ی هوش هیجانی در دانشجویان رشته مشاوره بیشتر از دانشجویان رشته ی مهندسی عمراناست و میزان نمره هوش هیجانی در دختران و پسران دانشجو متفاوت است و تفاوت معناداری در میزان هوش هیجانی در بیندختران و پسران دانشجو وجود ندارد.

کلیدواژه ها:

ارزیابی هوش هیجانی ، دانشجویان رشته های مشاوره و مهندسی عمران ، دانشگاه آزاد ملارد ، هوش عاطفی ، هوش هیجانی

نویسندگان

ساریناامینی علویجه
سارینا امینی علویجه

کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی ملارد