CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی رابطه بین اثربخشی سازمانی با برون سپاری در بانک های دولتی شهرستان ارومیه

عنوان مقاله: بررسی رابطه بین اثربخشی سازمانی با برون سپاری در بانک های دولتی شهرستان ارومیه
شناسه (COI) مقاله: JR_ASMD-5-5_004
منتشر شده در شماره 5 دوره 5 فصل شهریور در سال 1399
مشخصات نویسندگان مقاله:

یحیی ابراهیم زاده - دکترای مدیریت. منابع انسانی. دانشگاه ازاد اسلامی. کرمان
علی تراشی - کارشناسی ارشد. مدیریت. دانشگاه ازاداسلامی. مهاباد
شبنم کوروش - دکترای زبان انگلیسی. دانشگاه ازاد اسلامی. ارومیه

خلاصه مقاله:
تحقیق حاضر باهدف بررسی رابطه بین اثربخشی سازمانی با برون سپاری در بانک های دولتی شهرستان ارومیه انجام شدهاست. ازنظر ماهیت تحقیق کاربردی محسوب می گردد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه کارکنان بانک های دولتیشهرستان ارومیه در سال ۱۳۹۴ می باشند که تعداد آنها ۷۴۴ نفر می باشد که از این تعداد ۲۵۴ نفر با استفاده از فرمولکوکران انتخاب شده است. روش نمونه گیری از نوع تصادفی می باشد و جهت جمع آوری داده ها نیز از مطالعات میدانیبهره برده و این کار از طریق توزیع پرسشنامه انجام گرفته است. میزان پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفایکرونباخ تعیین گردیده، به طوریکه ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه استفاده شده مورد تائید می باشد. اطلاعاتبه دست آمده براساس فرضیه های پژوهش و با استفاده از روش های آمار توصیفی از قبیل میانگین، فراوانی و انحراف معیارمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در آمار استنباطی از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد. فرضیه اصلی تحقیق بیانمی کند که بین اثربخشی سازمانی با برون سپاری در بانک های دولتی شهرستان ارومیه رابطه وجود دارد. در فرضیه هایفرعی رابطه ابعاد اثربخشی سازمانی (انگیزش، خلاقیت، وضوح، حمایت، بازخورد عملکرد، توانمندسازی) با برون سپاریمورد آزمون قرارگرفته است. طبق نتایج حاصل از این تحقیق، آزمون فرضیه اصلی پژوهش (با استفاده از آزمون همبستگیپیرسون) تایید شد؛ مبنی بر اینکه رابطه معناداری بین اثربخشی سازمانی با برون سپاری در بانک های دولتی شهرستانارومیه رابطه وجود دارد (P<۰/۰۵). نتایج حاصل از آزمون فرضیات فرعی نیز حاکی از این بود بین ابعاد اثربخشی سازمانی(انگیزش کارکنان، خلاقیت سازمانی، وضوح سازمانی، حمایت سازمانی، توانمندسازی، بازخورد عملکرد) با برون سپاریرابطه معناداری وجود دارد (P<۰/۰۵).

کلمات کلیدی:
اثربخشی سازمانی، برون سپاری، بانک های دولتی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1231157/