بررسی رضایتمندی از اجرای پروژه ها در شهرداری کلانشهر تبریز

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 427

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCMEI01_028

تاریخ نمایه سازی: 18 خرداد 1400

چکیده مقاله:

تاخیر، کندی و عدم پیشرفت در پروژه های عمرانی شهری که سبب عدم ایجاد مدیریت شهری پایدار می گردد،حاکی از وجود موانع و مشکلات ریشه ای در اجرای طرح های ارزشمند شهری می باشد که بازسازی و توسعه فضای شهریرا بطور جدی در معرض تهدید قرار میدهد. به این منظر توسعه شبکه راه ها در پروژه های عمرانی درون شهری (مانند راه،پل وتونل) با توجه به ویژگی ها و محدودیت های خاص خود بسیار حائز اهمیت می باشد. لذا در این تحقیق ضمن بررسیمختصر از سوابق افزایش زمان اجرا و تحقیقات انجام شده در ایران و دیگر کشورها، به بررسی علل موانع اجرایی طرح هایعمرانی شهرداری تبریز پرداخته شده است .در نتایج بدست آمده مشخص گردید که اکثر پاسخ دهندگان دلایل مرتبط بهضعف کارفرما را علت اصلی افزایش زمان پروژه ها می دانند و دلایل مربوط به پیمانکار و مشاور در رده های بعدی قرار دارند.در آخر به تحلیل این نتایج و ارائه راهکارهایی برای این ضعف ها پرداخته شده است که نتایج آن اصلاح برخی ساختارها وباورها در امر مدیریت شهری است که بتواند سبب برنامه ریزی بهتر شهری در راستای ایجاد شهری پایدار گردد.طرح های عمرانی در حکم نبض اقتصاد جامعه هستند. اعتبار این طرح ها، سرمایه گذاری های دولتی محقق و به همراهسرمایه گذاری های بخش خصوصی رشد اقتصادی را موجب می شوند. اگر بهره برداری از پروژه با تاخیر مواجه شوند، ضمناتلاف سرمایه ها برخی از آنها توجیه فنی و اقتصادی خود را از دست خواهند داد. هدف کلی از انجام این تحقیق استخراجموانع اجرایی طرح های عمرانی به منظور شناسایی و اولویت بندی آن ها در اجرای طرحها و پروژه های عمرانی با هدفبهینه سازی مدیریت طرح های عمرانی و کاهش تاخیر زمانی می باشد.مطالعه حاضر به رتبه بندی موانع اجرایی طرح های عمرانی از دید کارفرما، مشاوران و پیمانکاران شهرداری با استفادهاز فرآیند تحلیل سلسله مراتبی پرداخته است. شرکت کنندگان در این پژوهش مدیران شهرداری، مشاوران و ناظران طرحهای شهرداری و پیمانکاران بوده اند. بدین منظور، با استفاده از مصاحبه به گردآوری داده ها اقدام شده و برمبنای روشAHP به وزن دهی و رتبه بندی، موانع شناسایی شده به وسیله نرم افزار Expert Choice به تحلیل یافته ها اقدام شده است.