اثربخشی آموزش خود دلگرم سازی مبتنی بر نظریه آدلر بر خودکارآمدی تصوری و بهزیستی روان شناختی

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 530

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JIERA-14-50_003

تاریخ نمایه سازی: 18 خرداد 1400

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف آموزش خود دلگرم سازی مبتنی بر نظریه آدلر بر خودکارآمدی تصوری و بهزیستی روانشناختی دانشآموزان دختر مقطع متوسطه انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی و طرح پیشآزمون-پسآزمون و پیگیری ۶ ماهه با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش متشکل از کلیه دانشآموزان دختر مقطع متوسطه دوم مدارس دولتی شهر تهران بود که در سال ۹۸-۱۳۹۷ مشغول به تحصیل بودند. نمونهی این پژوهش شامل ۶۰ نفر (۳۰ نفر گروه آزمایش و ۳۰ نفر گروه کنترل) بود که با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی خوشهای انتخاب شدند و سپس گروه آزمایش به مدت ۸ جلسهی ۹۰ دقیقهای (هفتهای یک جلسه) تحت آموزش خود دلگرم سازی قرار گرفتند و گروه کنترل نیز هیچ آموزشی دریافت نکرد. ابزار استفادهشده در این پژوهش شامل مقیاس خودکارآمدی تصوری دانشآموزان جینک و مورگان (۱۹۹۹) و مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف (۱۹۸۹) بود. برای تجزیهوتحلیل دادهها از روش تحلیل اندازهگیری مکرر استفاده شد. نتایج تجزیهوتحلیل دادهها نشان داد که آموزش خود دلگرم سازی باعث افزایش خودکارآمدی تصوری (۰۱/۰ >P) و بهزیستی روانشناختی (۰۱/۰ >P) دانشآموزان شده است و این تاثیر در بهزیستی روانشناختی پس از مرحله پیگیری پایدار مانده است. با توجه به اثربخش بودن این آموزش بر افزایش خودکارآمدی تصوری و بهزیستی روانشناختی ارائهی این آموزش برای دانشآموزان مفید ارزیابی میشود.

نویسندگان

زهرا سهرابی

کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

فریبرز درتاج

استاد، گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

افسانه لطفی عظیمی

استادیار، گروه روانشناسی تربیتی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • اصغری، ف.، سعادت، س.، عاطفی کرجوندانی، س. و جانعلیزاده کوکنه، ...
 • اثربخشی آموزش خود دلگرم سازی شوناکر مبتنی بر نظریه آدلر برراهبردهای تنظیم شناختی هیجان در زنان سرپرست خانوار [مقاله ژورنالی]
 • برجعلی، م.، بگیان کوله مرز، م.، بختی، م. و عباسی، ...
 • جعفری شیرازی، ف. (۱۳۹۱). بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر ...
 • رابینسون، ج.، جی.، د. و کورمیک، م. (۱۳۹۵). راهنمای جامع ...
 • خانجانی، م.، شهیدی، ش.، فتحآبادی، ج.، مظاهری، م. و شکری، ...
 • درایکورس، ر.، کاسل، پ. و فرگوسن، ا. (۲۰۰۴). انضباط بدون ...
 • سلیمی بجستانی، ح.، فرکوراوند، پ. و یونسی، ج. (۱۳۹۴). اثربخشی ...
 • صفاری نیا، م.، آقایوسفی، ع. ر. حسینیان، س. و مهماننوازان، ...
 • عزیزی، ح. (۱۳۹۰). بررسی اثربخشی مشاوره گروهی آدلری بر خودکارآمدی ...
 • علیزاده، ح. و سجادی، ح. (۱۳۸۹). رودولف درایکورس، روابط مسئولانه ...
 • علیزاده، ح.، نصیری فرد، ن. و کرمی، ا. (۱۳۸۹). تاثیر ...
 • فرهادی، ع. و امیری، ح. (۱۳۹۶). اثربخشی آموزش مادران با ...
 • فرهادی، ع.، امیری، ح. و حسینی، س. (۱۳۹۸). اثربخشی آموزش ...
 • اثربخشی آموزش دلگرمی بر شادکامی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان قوچان [مقاله کنفرانسی]
 • کریم زاده، م. و محسنی، ن. (۱۳۸۵). بررسی رابطه خودکارآمدی ...
 • منصوری، م. و ناظمی پور، ه. (۱۳۹۴). اثربخشی آموزش والدین ...
 • رابطه ذهن آگاهی و خودکارآمدی ادراک شده با بهزیستی ذهنی در بین بیماران سرطانی بیمارستان های شهر تبریز [مقاله ژورنالی]
 • یاری، ه. (۱۳۹۱). اثربخشی آموزش گروهی به شیوه آدلری بر ...
 • یوهانسن، ث. (۲۰۱۰). دین و معنویت در دین و معنویت ...
 • Aghayossefi, A., Mehmannavazan, A. & Dehestani, M. (۲۰۱۵). The effectiveness ...
 • Bandura, A. & Locke. E. A. (۲۰۰۳). Negative Self- Efficacy ...
 • Bandura, A. (۱۹۹۳). Perceived self-efficacy in cognitive development and functioning. ...
 • Bandura, A. (۲۰۱۰). Self-efficacy. The Corsini Encyclopedia of Psychology, ۱–۳ ...
 • Blocky, M. (۲۰۱۱). The relationship between love and psychological well-being ...
 • Boehm, J. K., & Kubzansky, L. D. (۲۰۱۲). The heart's ...
 • Borjali, M., Beghyan kolemarz, M., Bakhti, M, & Abasi, M. ...
 • Caprara, G. V., Pastorelli, C., Regalia, C., Scabini, E., & ...
 • Caspaner, L. L., De Milla, A. D. A., & Prins, ...
 • Dreikrus, R., Cassel, P., & Ferguson, A. (۲۰۱۷). Discipline without ...
 • Fakouri, S,. & Arab Hashemi, M. (۲۰۱۶). The Effectiveness of ...
 • Horwood, S., & Anglim, J. (۲۰۱۹). Problematic smartphone usage and ...
 • Huppert, F. A. (۲۰۰۹). Psychological well‐being: Evidence regarding its causes ...
 • Iri, Y., Fakhri. M. K., & Hasanzadeh, R. (۲۰۱۸). Modeling ...
 • Jinks, J., & Morgan, V. (۱۹۹۹). Children's perceived academic self-efficacy: ...
 • Johansen, S. (۲۰۱۲). Religion and Spirituality in Religion and Spirituality ...
 • Johnson, S., Robertson, I., & Cooper, C. L. (۲۰۱۸). Psychological ...
 • Kang, G., Park, T., Han, S., & Park, J. (۲۰۱۲). ...
 • Karimzadeh, M., & Mohseni, N. (۲۰۰۶). Investigate the relationship between ...
 • Khanjani, M., Shahidi, Sh., Fathabadi, J., Mazaheri, M., & Shokri, ...
 • Mansouri, M. & nazemipour, H. (۲۰۱۵). The effectiveness of Adlerian ...
 • Robinson, J & Mc cormik. J. (۲۰۱۶). Comprehensive Guide to ...
 • Ryff, C. D. (۱۹۸۹). Happiness is everything, or is it? ...
 • Ryff, C. D., & Singer, B. (۲۰۰۶). Flourishing under fire: ...
 • Saffarinia, M., Aghayousefi, A. R., Hoseinian, S., & Mehmannavazan, A. ...
 • Shulman, B. H. (۱۹۷۱). Confrontation techniques in Adlerian psychotherapy. Journal of ...
 • Yari, H. (۲۰۱۲). The effectiveness of Adlerian group education on ...
 • نمایش کامل مراجع