طراحی لرزه ای و اجرای اجزای غیر سازه ای معماری

رده بندی دیویی: 624/17620955
شابک: 978-600-113-218-6
رده بندی کنگره: 658/44 TA
شماره کتابشناسی ملی: 5765536
شناسه ملی سند علمی: R-1224925
تاریخ درج در سایت: 16 خرداد 1400
سال انتشار: 1397
تعداد صفحه: 84
زبان: فارسی
مشاهده: 3,075

فایل این کتاب در 84 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این کتاب:

چکیده کتاب:

در فصل چهارم این استاندارد ضوابط طراحی مهار لرزه ای اجزای غیرسازه ای ساختمان ها بیان شده است. در این پیوست راهکارهایی برای طراحی و مهار لرزه ای اجزای غیرسازه ای معماری ارائه شده است. رعایت جزییات ارائه شده در این پیوست الزامی است ولی مهندس طراح م یتواند از سایر راهکا رها، در صورت یکه محاسبات مربوط به طراحی و مهار لرزه ای براساس ضوابط فصل چهارم انجام شود و اهداف این پیوست را برآورده نماید، استفاده کند. نمونه هایی از جزییات مهار لرزه ای اجزای غیرسازه ای مکانیکی، الکتریکی و بیمارستانی در نشریه ۷۴۳ سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه شده است. 

فهرست مطالب کتاب

پ ۶-۱ ضوابط اجزای غیر سازه ای معماری

پ ۶-۱-۱ مقدمه

پ ۶-۱-۲ انواع اجزای غیر سازه ای معماری

پ ۶-۱-۳ بارها و اثرات ناشی از زلزله

پ ۶-۱-۴ ضوابط و الزامات لرزه ای اجزای غیر سازه ای

پ ۶-۱-۴-۱ دیوارها

پ ۶-۱-۴-۱-۱ دیوارهای خارجی

پ ۶-۱-۴-۱-۱-۱ محدودیت ابعاد هندسی

پ ۶-۱-۴-۱-۱-۳ عرض درز های انقطاع (فاصله جداسازی)

پ ۶-۱-۴-۱-۱-۴ دیوارهای پانلی

 پ ۶-۱-۴-۱-۱-۵ دیوارهای بلوکی

پ ۶-۱-۴-۱-۲ دیوارهای داخلی (تیغه ها)

پ ۶-۱-۴-۱-۲-۱ فاصله جداسازی

پ ۶-۱-۴-۱-۲-۲ تیغه پانلی

پ ۶-۱-۴-۱-۲-۳ تیغه بلوکی

پ ۶-۱-۴-۲ جزئیات اجرایی دیوارهای داخلی و خارجی

پ ۶-۱-۴-۲-۱ وادارها

پ ۶-۱-۴-۲-۲ اتصال به وادارها

پ ۶-۱-۴-۲-۳ اتصال وادار به قاب سازه ای

پ ۶-۱-۴-۲-۴ تیرک ها (دیوارهای با ارتفاع بیش از ۳/۵ متر)

پ ۶-۱-۴-۲-۵ روش های اتصال دیوار به اعضای قائم سازه ای

پ ۶-۱-۴-۲-۷ اتصال دیوارهای غیرسازه ای به یکدیگر

پ ۶-۱-۴-۲-۸ اجرای نعل درگاه و نصب پنجره

پ ۶-۱-۴-۲-۹ اجرای دیوار در دهانه های مهاربندی

پ ۶-۱-۴-۲-۱۰ جزئیات اجرای دیوار در بیمارستان ها

پ ۶-۱-۴-۲-۱۱ روش های نوین مهار دیوار

پ ۶-۱-۴-۲-۱۱-۱ مسلح کردن دیوار با شبکه الیاف

پ ۶-۱-۴-۲-۱۱-۲ مسلح کردن دیوار با FRP

پ ۶-۱-۴-۲-۱۲ جلوگیری از آسیب به سازه های بتنی در حین اجرای اتصالات مهار دیوارها

پ ۶-۱-۴-۲-۱۳ دیوارهای پانلی

پ ۶-۱-۴-۳ نمای داخلی

پ ۶-۱-۴-۴ نمای خارجی

پ ۶-۱-۴-۴-۱ نماهای چسبانده شده

پ ۶-۱-۴-۴-۲ نماهای مهار شده

پ ۶-۱-۴-۵ سقف کاذب

پ ۶-۱-۴-۵-۱ نکاتی که باید در طراحی لرزه ای سقف های کاذب رعایت گردد

پ ۶-۱-۴-۶ جان پناه ها

پ ۶-۱-۴-۷ راه پله ها

پ ۶-۲ درنظر گیری اثر میانقابی دیوار در ساختمان

پ ۶-۲-۱ مقدمه

پ ۶-۲-۲ دیوارهای مشمول این بخش

پ ۶-۲-۳ مدلسازی میانقاب مصالح بنایی در جهت درون صفحه

پ ۶-۲-۳-۱ سختی

پ ۶-۲-۳-۱ مقاومت نهایی قطری محتمل

پ ۶-۲-۴- شرایط لازم برای عملکرد میانقابی دیوار

پ ۶-۲-۴-۱ شرایط دیوار برای بروز عملکرد میانقابی

پ ۶-۲-۴-۲ شرایط اعضای قاب پیرامونی دیوار

پ ۶-۲-۴-۲-۱ مقاومت لازم برای ستون های مجاور پانل میانقاب

پ ۶-۲-۴-۲-۲ مقاومت لازم برای تیرهای مجاور پانل میانقاب

پ ۶-۲-۴-۲-۳ اثرات موضعی میانقاب بر اعضای قاب

پ ۶-۲-۴-۳ اتصالات قاب

پ ۶-۲-۵ تحلیل سازه ومحاسبه نیروی حاصل از عملکرد میانقابی دیوار

پ ۶-۲-۵-۱ ضرائب لرزه ای سازه دارای میانقاب

پ ۶-۲-۵-۲ کنترل مقاومت میانقاب

پ ۶-۲-۵-۳ قطع میانقاب در ارتفاع ساختمان

پ ۶-۲-۶ ارزیابی دیوارهای مصالح بنایی در جهت خارج از صفحه

پ ۶-۲-۷ میانقاب های دارای بازشو

پ ۶-۲-۸ میانقاب نوین

 

نمایش کامل متن

نویسندگان

سهیل اخوان

دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی

مسعود افراز

دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی

عاطفه جهان محمدی

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی

نادر خواجه احمدعطاری

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی

مژده زرگران

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی

مجید محمدی

عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله