آشنایی با رنگ های سرد و کاربردهای آن ها

رده بندی دیویی: 729
شابک: 978-600-113-213-1
رده بندی کنگره: 2795 NA
شماره کتابشناسی ملی: 5687649
شناسه ملی سند علمی: R-1224507
تاریخ درج در سایت: 16 خرداد 1400
سال انتشار: 1398
تعداد صفحه: 214
زبان: فارسی
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
مشاهده: 2,415

فایل این کتاب در 214 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این کتاب:

چکیده کتاب:

رنگ های سرد، رنگ هایی هستند که با انعکاس تشعشعات خورشیدی سبب دور شدن انرژی حرارتی خورشید از بستر زیرین خود می شوند. زمانی که این رنگ ها بر روی یک بستر همانند پشت بام منازل، نمای ساختمان، پوشش خودروها و ... اعمال می شوند، امواج مادون قرمز نزدیک فرودی از خورشید را به مقدار قابل توجهی انعکاس داده و بدین طریق، انرژی حرارتی خورشید را از بستر دور م ی نمایند. لذا بستر های پوشش داده شده با رنگ های سرد، در معرض نور خورشید، نسبت به بسترهای معمول، خنک تر بوده و دمای کمتری دارند. ناحیه مادون قرمز نزدیک قسمت عمده انرژی خورشید را شامل شده و انعکاس این ناحیه تاثیر قابل توجهی در دمای پوشش خواهد داشت. کتاب حاضر به معرفی کامل این رنگ ها و کاربردهای آنها می پردازد. در فصل اول این کتاب، مباحث بنیادی مطرح شده و برهمکنش مواد با نور بررسی می شو د. در فصل دوم، رنگ های سرد به صورت کامل معرفی شده و کاربردهای مختلف آنها معرفی شده اند. فصل های ۳ و ۴ این کتاب، با تقسی مبندی رنگدانه های سرد به دو گروه آلی و معدنی، به صورت جداگانه، به معرفی این گروه ها پرداخته و رنگدانه های معمول آلی و معدنی را به لحاظ خصلت سردی آنها بررسی می نماید. همچنین مطالعات انجام یافته در این زمینه در کشور ایران و همچنین در مجامع جهانی را مورد بحث قرار داده و طیف های انعکاسی رنگدانه های رایج، بررسی و تحلیل می شوند. در فصل پنجم این کتاب، پدیده "جزیره حرارتی شهری" معرفی شده و نقش رنگ ها ی سرد در کاهش دمای زمین و همچنین کاهش دمای محیط های شهری بررسی می شود . همچنین این فصل شامل راهکارهایی در زمینه شهرسازی برای کاهش حرارت شهری و کاهش دمای محیط های شهری می باشد.

فهرست مطالب کتاب

فصل اول- مباحث بنیادی 
-۱-۱ فیزیک رنگ  
-۲-۱ ساختار شیمیایی مواد و پیدایش رنگ  
-۳-۱ برهمکنش ماده و نور 
-۱-۳-۱ جذب 
-۲-۳-۱ انعکاس 
-۳-۳-۱ عبور  
-۴-۳-۱ شکست نور 
-۵-۳-۱ اسکترینگ یا پراکندگی نور 
-۶-۳-۱ پراش نور 
فصل دوم- رنگ های سرد و کاربردهای آنها. 
-۱-۲ مقدمه 
-۲-۲ رنگ های سرد و نحوه عملکرد آنها. 
-۱-۲-۲ کاربرد های رنگدانه های سرد. 
-۳-۲ تغییر کارایی مواد سرد با مرور زمان. 
-۴-۲ مزایای عمومی رنگ های سرد 
فصل سوم- رنگدانه های سرد معدنی. 
-۱-۳ مقدمه 
-۲-۳ رنگدانه های سفید 
-۳-۳ رنگدانه های سیاه/ قهوه ای 
-۴-۳ رنگدانه های آبی 
-۵-۳ رنگدانه های سبز 
-۶-۳ رنگدانه های قرمز / نارنجی 
-۷-۳ رنگدانه های زرد. 
-۸-۳ جمع بندی 
 -۹-۳ رنگ های سرد و نانو مواد 
فصل چهارم- رنگدانه های آلی سرد 
-۱-۴ مقدمه. 
-۲-۴ پریلن ها  
-۱-۲-۴ رنگدانه های پریلنی  
-۲-۲-۴ رنگین ههای پریلنی و کاربرد آنها. 
-۳-۴ رنگ های سرد و پریلن ها 
-۱-۳-۴ بررسی منابع موجود در زمینه رنگدانه های سرد پریلنی 
-۴-۴ سایر رنگدانه های سرد آلی 
فصل پنجم- رنگ های سرد و محیط زیست  
-۱-۵ مقدمه 
-۲-۵ معرفی پدیده جزیره حرارتی شهری 
-۳-۵ بررسی تغییرات دمای هوا در طول شبانه روز 
-۴-۵ تغییرات دمای سطوح در طول شبانه روز 
-۵-۵ مقابله با شدت پدیده جزیره حرارتی شهری. 
-۶-۵ استفاده از پوشش های سرد در سقف ساختمان ها. 
-۷-۵ استفاده از کف پوش های سرد 
-۸-۵ استفاده از درختان و گیاهان 
واژه نامه

نمایش کامل متن

نویسندگان

مجید عبدوس

استاد گروه مستقل شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مجید مظهرقراملکی

دانشکده علوم پایه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

مژده زرگران

هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی