راهنمای طراحی سازه ای و جزئیات اجرایی دیوارهای غیر سازه ای

رده بندی دیویی: 721/2
شابک: 978-600-113-192-9
رده بندی کنگره: 1397 2ر9خ/2541 TH
شماره کتابشناسی ملی: 5185888
شناسه ملی سند علمی: R-1224495
تاریخ درج در سایت: 14 خرداد 1400
سال انتشار: 1397
تعداد صفحه: 171
زبان: فارسی
دسته بندی علمی: مهندسی عمران و سازه
مشاهده: 5,634

فایل این کتاب در 171 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این کتاب:

چکیده کتاب:

در سالیان اخیر، با پیشرفت ضوابط طراحی لرزه ای و اجرای عناصر سازه ای و موفقیت های حاصله در حفظ پایداری سازه ها در هنگام وقوع بلایای طبیعی مانند زلزله، آسیبپ ذیری عناصر غیر سازهای و به طور خاص دیوارهای غیر سازهای نمود عینی بیشتری پیداکرده است. با توجه به مشاهدات حاصل از زلزله های اخیر، ضعف در طراحی، اجرا و عدم توجه اصولی و فنی به مهار دیوارهای غیر سازهای مشهود است. این مسئله علاوه بر آسیب های شدید سازهای به ساختمان ها عملا سرویس دهی ساختمان ها پس از زلزله را دچار اخلال کرده و باعث کاهش سطح اطمینان در بهره برداری از ساختمان های آسیب دیده گشته است. ازاینرو با استفاده از ظرفیت علمی و تجربی مهندسان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز و بهره مندی از دستاوردهای مطالعاتی-تحقیقاتی و آزمایشگاهی اساتید مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی؛ کتاب راهنمای حاضر که نتیجه ماهها تلاش این عزیزان میباشد تهیه و تدوین گردید. در این راستا سعی شده است تا با ارائه جزئیات اجرائی به صورت دو و سه بعدی در قالب یک راهنمای مهندسی و نیز بیان ضوابط طراحی بر اساس جدیدترین آئین نامه ها و مقررات ملی و بین المللی، گامی در جهت ضابطه مند نمودن طراحی و اجرای دیوارهای غیر سازهای در سطح کشور برداشته شود. باشد تا شاهد کاهش خسارات ناشی از پدیدههای طبیعی با مدنظر قرار دادن صرفه اقتصادی و جلوگیری از هدر رفت سرمایه ملی باشیم.

فهرست مطالب کتاب

فصل اول-دستورالعمل طراحی

۱-۱ فرضیات طراحی، هدف و دامنه کاربرد

۲-۱ سطوح اهمیت ساختمان

۳-۱ سطح خطر لرزه ای

۴-۱ ضریب اهمیت دیوار غیر سازهای

۵-۱ ملاحظات کلی

۶-۱ بار ثقلی

۷-۱ بارها و اثرات ناشی از زلزله

۱-۷-۱ محاسبه نیروها و تغییرشکل های وارد به دیوار

۱-۱-۷-۱ نیروی افقی وارد به دیوار

۲-۱-۷-۱ محاسبه تغییرمکان  

۳-۱-۷-۱ ضرایب aP و Rp

۲-۷-۱ معیارهای پذیرش، ضوابط و الزامات لرزه ای دیوار  

۱-۲-۷-۱ دیوارهای خارجی 

۱-۱-۲-۷-۱ معیارهای پذیرش  

۲-۲-۷-۱ تیغه ها ( دیوارهای داخلی)

۱-۲-۲-۷-۱ معیارهای پذیرش

۳-۲-۷-۱ نمای داخلی

۱-۳-۲-۷-۱ معیارهای پذیرش  

۴-۲-۷-۱ نمای خارجی  

۱-۴-۲-۷-۱ نماهای چسبانده شده 

۲-۴-۲-۷-۱ نماهای مهار شده 

۸-۱ بار باد وارده بر دیوارهای خارجی ساخته شده از بلوک 

۱-۸-۱ فشار یا مکش ناشی از باد بر سطح دیوار 

۲-۸-۱ معیار پذیرش دیوار خارجی برای بار باد 

۱-۲-۸-۱ معیار پذیرش دیوار در برابر نیروهای ناشی از بار باد

۲-۲-۸-۱ معیار پذیرش دیوارهای خارجی در برابر تغییر شکل ناشی از بار باد

۳-۲-۸-۱ روش آزمون و تعیین ظرفیت قطعات ساخته شده از بلوک

۹-۱ ارزیابی دیوارهای خارجی ساختمان در مقابل بارهای ضربه ای 

۱-۹-۱ مقدمه 

۲-۹-۱ آزمون ضربه 

۱-۲-۹-۱ ضربه های اجسام سخت 

۲-۲-۹-۱ ضربه جسم نرم بزرگ  

۳-۹-۱ گروه بندی عملکردی دیوار خارجی و نما برای تعیین انرژی ضربه   

۱-۳-۹-۱ گروه بندی عملکردی 

۲-۳-۹-۱ تعیین انرژی ضربه 

۳-۳-۹-۱ ارتفاع سقوط وزنه و کیسه در آزمونهای ضربه  

۴-۹-۱ موقعیت ضربات روی دیوار   

۵-۹-۱ معیار پذیرش   

۱-۵-۹-۱ حفظ سطح خدمت پذیری دیوار و نمای متصل به آن   

۲-۵-۹-۱ حفظ ایمنی افراد

۱۰-۱ نحوه اعمال بارها و ترکیبات بارگذاری

۱-۱۰-۱ ترکیب بار

۱۱-۱ طراحی  

۱-۱۱-۱ طراحی میلگرد بستر، یا بست برای مهار خمشی خارج از صفحه دیوار بنایی

۱-۱-۱۱-۱ مشخصات مصالح مصرفی  

۲-۱-۱۱-۱ مقاومت خمشی اسمی دیوار بنائی غیرمسلح

۳-۱-۱۱-۱ مقاومت خمشی اسمی دیوار بنائی مسلح

۴-۱-۱۱-۱ مقاومت خمشی طراحی

فصل دوم- جداول راهنما   

۱-۲ مقدمه  

۲-۲ جدول مقاطع برای دیوارهای خارجی به ضخامت ۱۵ سانتی متر   

۱-۲-۲ مقاطع وال پست ها برای دیوارهای با ارتفاع ۳ متر  

۱-۱-۲-۲ وال پست ساخته شده از نبشی

۲-۱-۲-۲ وال پست ساخته شده از قوطی  

۳-۱-۲-۲ وال پست ساخته شده از مقاطع فولادی سرد نورد  

۲-۲-۲ مقاطع وال پست ها برای دیوارهای با ارتفاع ۶ متر در طبقه اول

۱-۲-۲-۲ وال پست ساخته شده از چهار نبشی  

۲-۲-۲-۲ وال پست ساخته شده از قوطی  

۳-۲-۲-۲ وال پست ساخته شده از IPE

۳-۲ جدول مقاطع برای دیوارهای خارجی به ضخامت ۲۰ سانتی متر  

۱-۳-۲ مقاطع وال پست ها برای دیوارهای با ارتفاع ۳ متر  

۱-۱-۳-۲ وال پست ساخته شده از نبشی

۲-۱-۳-۲ وال پست ساخته شده از قوطی

۳-۱-۳-۲ وال پست ساخته شده از مقاطع فولادی سرد نورد  

۲-۳-۲ مقاطع وال پست ها برای دیوارهای با ارتفاع ۶ متر در طبقه اول  

۱-۲-۳-۲ وال پست ساخته شده از چهار نبشی

۲-۲-۳-۲ وال پست ساخته شده از قوطی

۳-۲-۳-۲ وال پست ساخته شده از IPE

۴-۲ جدول مقاطع برای دیوارهای داخلی به ضخامت ۱۰ سانتی متر

۱-۴-۲ مقاطع وال پست ها برای دیوارهای با ارتفاع ۳ متر

۱-۱-۴-۲ وال پست ساخته شده از نبشی  

۲-۱-۴-۲ وال پست ساخته شده از قوطی

۳-۱-۴-۲ وال پست ساخته شده از مقاطع فولادی سرد نورد

۲-۴-۲ مقاطع وال پست ها برای دیوارهای با ارتفاع ۶ متر در طبقه اول

۱-۲-۴-۲ وال پست ساخته شده از چهار نبشی

۲-۲-۴-۲ وال پست ساخته شده از قوطی

۳-۲-۴-۲ وال پست ساخته شده از IPE

۵-۲ مهار دیوارها در لبه های مجاور سقف

۱-۵-۲ جزئیات مهار دیوارهای خارجی  

۲-۵-۲ جزئیات مهار دیوارهای داخلی

۶-۲ مهار دیوارها در لبه های مجاور وال پست  

۱-۶-۲ جزئیات مهار دیوارهای خارجی

۲-۶-۲ جزئیات مهار دیوارهای داخلی

۷-۲ جزییات تسلیح دیوارهای خارجی برای تحمل بارهای خارج صفحه

۱-۷-۲ جزئیات تسلیح دیوارهای خارجی  

۲-۷-۲ جزئیات تسلیح دیوارهای داخلی  

فصل سوم- جزئیات و دیتای لهای اجرایی 

۱-۳ مقدمه  

۲-۳ اتصالات

۱-۲-۳ اتصال دیوار به ستون بتن آرمه و فولادی

۱-۱-۲-۳ اتصال کشویی با استفاده از نبشی  

۲-۱-۲-۳ اتصال با بست های ارتجاعی

۲-۲-۳ اتصال دیوار به دیوار  

۳-۲-۳ اتصال دیوار به زیر سقف  

۱-۳-۲-۳ اتصال کشویی با استفاده از نبشی

۴-۲-۳ اتصال به وال پست ها

۵-۲-۳ اجرای نعل درگاه و نصب پنجره  

۶-۲-۳ اتصال وال پست های نگه دارنده دیوارها به قاب

۷-۲-۳ اتصال دیوار به سقف در نمونه های تقویت شده با مش الیاف

۸-۲-۳ اعمال بارگذاری ستون ها در خصوص نیروی حاصل از دیوارهای غیر سازه ای

۹-۲-۳ نکته اجرایی در نحوه صحیح اتصال دیوار به سازه  

۱۰-۲-۳ نکات پیشگیرانه جهت جلو گیری از آسیب به سازه های بتنی در حین اجرای اتصالات مهار دیوار ها

۱۱-۲-۳ نکته اجرایی در ایجاد شیار در سقف ها

۱۲-۲-۳ مقاطع پیشنهادی به کاررفته در وال پستها  

۳-۳ جزئیات اجرایی دیوارهای خارجی و داخلی با بلوک AAC

۴-۳ جزئیات اجرایی دیوارهای خارجی و داخلی با بلوک سیمانی سبک

۵-۳ جزئیات اجرایی دیوارهای خارجی و داخلی با بلوک سفالی

۶-۳ جزئیات اجرایی دیوارهای خارجی و داخلی با آجر فشاری

۷-۳ جزئیات اجرایی و نحوه جدا سازی نما از سازه  

نمایش کامل متن

نویسندگان

نادر خواجه احمدعطاری

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

کورش غفاری ایرد موسی

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

ابوالفضل اجرلو

مدیر سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

مژده زرگران

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

عاطفه جهان محمدی

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی