راهنمای انتخاب روش تحقیق در پژوهش های معماری و طراحی شهری

رده بندی دیویی: 720
شابک: 978-600-113-184-4
رده بندی کنگره: 1396 2ر9م/ 2520 NA
شماره کتابشناسی ملی: 5109817
شناسه ملی سند علمی: R-1224484
تاریخ درج در سایت: 13 خرداد 1400
سال انتشار: 1396
تعداد صفحه: 136
زبان: فارسی
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
مشاهده: 1,733

فایل این کتاب در 136 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این کتاب:

چکیده کتاب:

رشته های معماری و طراحی شهری دارای جایگاهی میان رشته ای بوده و مبانی و رویکردهای نظری و پژوهشی خود را از طیف وسیعی از علوم وام می گیرند. به همین دلیل، شیوه های پژوهش در این رشته ها معمولا حاصل ترکیبی از روش های گوناگون می باشد که در طیف وسیع و گسترده ای از مطالعات وابسته به علوم محض تا مطالعات وابسته به علوم اجتماعی و انسانی، قرار می گیرد. کتاب حاضر با مخاطب قرار دادن مدرسین، دانشجویان و پژوهشگران معماری و طراحی شهری، هدف ارائه دسته بندی از روش های تحقیق متعارف و شناخته شده در حوزه معماری و طراحی شهری را دنبال می کند. به این منظور، ابتدا دسته بندی کلی از پارادایم های تحقیق ارائه شده و سپس انواع طر ح- گونه های تحقیق معرفی می شوند. در مرحله بعد به منظور تدقیق گونه های شناسایی شده، با بررسی مقالاتی که به صورت هدفمند از میان مجلات علمی-پژوهشی حوزه معماری و شهرسازی کشور، انتخاب می شوند، کمبودها و موارد تکمیلی شناسایی شده و در نهایت، نموداری برای معرفی و دسته بندی روش های متعارف تحقیق در رشته های تخصصی مورد نظر، ارائه خواهد شد. نمودار ارائه شده، بیانگر ساختار کلی و ویژگی های عمومی روش ها بوده و این قابلیت را دارا می باشد که در فرآیندی درازمدت بتدریج تکمیل شود.

فهرست مطالب کتاب

فصل اول: کلیات و آسیب شناسی
۱-۱ بیان مسئله و ضرورت تحقیق
۲-۱ اهداف تحقیق
۳-۱ سوالات تحقیق
۴-۱ روش تحقیق
۵ فصل بندی تحقیق
۶-۱ آسیب شناسی تحقیق در ایران
۱-۶-۱ آسیب شناسی تحقیق در حوزه معماری و طراحی شهری
۷-۱ جمع بندی
فصل دوم: دسته بندی روشهای تحقیق در معماری و طراحی شهری
۱-۲ مقدمه.
۲-۲ فلسفه و روش شناسی تحقیق در مطالعات محیط مصنوع
۳-۲ پارادایم های علم و تحقیقات علمی
۱-۳-۲ عناصر اساسی پارادایم های علم
۲-۳-۲ هستی شناسی: معتقدیم چه چیزی وجود دارد؟ 
۳-۳-۲ معرفت شناسی: برای معرفت معتبر چه اسناد و مدارکی را می پذیریم؟
۴-۳-۲ روش شناسی: چگونه می توان معرفت معتبر و پایا تولید کرد؟
۴-۲ تدوین طرح تحقیق
۱-۴-۲ معیارهای گونه شناسی طرح تحقیق
۵-۲ دسته بندی انواع طرح تحقیق در حوزه معماری و طراحی شهری بر مبنای مرور تجارب خارج از کشور 
۱-۵-۲ مطالعات انجام شده توسط کارمونا و مدن
۱-۵-۲ مطالعه انجام شده توسط آندرو دینتی
۳-۵-۲ مطالعه انجام شده توسط دوتویت و موتون
۶-۲ دسته بند ی انواع طرح تحقی ق در حوزه معمار ی و طراح ی شهر ی بر مبنا ی مرور تجارب داخل کشور
۷-۲ نتیجه گیری
۱-۷-۲ جدول نمونه جهت معرفی انواع روشهای تحقیق 
فصل سوم: بررسی و مرور روش تحقیق مقالات داخلی 
۱-۳ نحوه انتخاب نمونه های هدفمند
۱-۱-۳ برنامه های توسعه (بازه زمانی)
۲-۱-۳ هدف کلان تحقیق
۳-۱-۳ مقیاس اثر گذاری
۴-۱-۳ نتیجه گیری از بررسی و تحلیل مقالات
فصل چهار: دسته بندی راهبردهای تحقیق
۱-۴ ارائه جداول دسته بندی
۲-۴ روش های قابل طرح در چارچوب پارادایم اثبات گرایی
۱-۲-۴ - پژوهش شبیه سازی – مدلسازی 
۲-۲-۴ پژوهش تجربی و شبه تجربی
۳-۴ - روش های قابل طرح در چارچوب پارادایم اثبات گرایی متمایل به پراگماتیسم
۱-۳-۴ پژوهش همبستگی
۴-۴ روش های قابل طرح در چارچوب پارادایم تفسیرگرایی
۱-۴-۴ روش نظریه زمین های 
۲-۴-۴ روش شناخت چند دانشی(فراتحقیق)
۳-۴-۴ روش پدیدارشناسی در مطالعات مکان
۴-۴-۴ روش مطالعات سیما و منظر شهر
۵-۴-۴ روش مطالعات تفسیری- تاریخی
۶-۴-۴ روش هرمنوتیک
۵-۴ روش های قابل طرح در چارچوب پارادایم تفسیرگرایی متمایل به پراگماتیسم
۱-۵-۴ روش تحلیل محتوی
۲-۵-۴ روش موردی
۳-۵-۴ روش مطالعات گونه شناسی و ریخت شناسی (تیپولوژی – مورفولوژی)
۴-۵-۴ روش مطالعات محیطی – رفتاری
۵-۵-۴ روش ارزیابی پس از بهره برداری
۶-۵-۴ روش تحقیق تطبیقی
۶-۴ روش های قابل طرح در چارچوب پارادایم جانبدارانه/ مشارکتی
۱-۶-۴ روش فمینیستی
۲-۶-۴ شیوه های مداخله گر
۳-۶-۴ روش اقدام پژوهی- مبتنی بر مشارکت
۷-۴ جمع بندی و نتیجه گیری
فهرست منابع 

نمایش کامل متن