بررسی رفتار حرارتی نورگیر در یک ساختمان مسکونی در تهران

رده بندی دیویی: 720/955
شابک: 970-600-113-182-0
رده بندی کنگره: 1396 4ب3م/5985 NA
شماره کتابشناسی ملی: 5063083
شناسه ملی سند علمی: R-1224480
تاریخ درج در سایت: 13 خرداد 1400
سال انتشار: 1396
تعداد صفحه: 292
زبان: فارسی
مشاهده: 1,007

فایل این کتاب در 292 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این کتاب:

چکیده کتاب:

طراحی فضایی موسوم به نورگیر مدت زمانی است که در طراحی ساختمان های آپارتمانی مسکونی رایج شده است. اگرچه حفره های نورگیر برای تامین روشنایی حداقل در داخل فضاهای همجوار با بدنه آن ایجاد می شود، اما عملا به صورت هم زمان بر روشنایی و بر رفتار حرارتی ساختمان نیز تاثیرگذار است. در این گزارش، در گام اول، با جمع آوری و بررسی تجربیات موجود در زمینه کاربرد این نوع عناصر در معماری گذشته و حال و همچنین مطالعه تحقیقات مشابهی که تاکنون در این زمینه صورت گرفته است، عوامل موثر در طراحی نورگیرها و کلیات تاثیرات آن ها بر عملکرد ساختمان از نظر روشنایی، گرمایش و سرمایش مشخص شده است. سپس روش های برداشت پارامترهای مختلف تعیین کننده وضعیت موجود در یک نورگیر و چگونگی برداشت آن ها آورده شده است. در بخش بعدی، نمونه موردی بررس یشده معرفی گردیده، و اقدامات مختلفی که برای پایش (مانیتورینگ) عملکرد آن در اوقات سرد و گرم سال صورت گرفته تشریح شده است. در بخش نهایی گزارش، با استفاده از مجموعه اطلاعات به دست آمده، جمع بندی هایی برای تکمیل ضوابط مبحث ۱۹ ، و پیشنهادهایی برای ادامه اقدامات صورت گرفته ارائه شده است.

فهرست مطالب کتاب

فصل اول: تجربیات موجود در زمینه بهره گیری از سیستم های روشنایی طبیعی 
۱-۱ بهره گیری از انرژی خورشیدی در ساختمان ها سیستم های فعال و غیرفعال 
۲-۱ تاریخچه کاربرد انواع مختلف سیستم های نورگیری طبیعی در ساختمان ها 
۱-۲-۱ گلخانه 
۱-۱-۲-۱ عملکرد گلخانه 
۲-۱-۲-۱ تاثیر گلخانه بر طراحی آتریوم 
۲-۲-۱ آتریوم 
۱-۲-۲-۱ خاستگاه اولیه 
۲-۲-۲-۱ بعد از انقلاب صنعتی 
۳-۱ پیشینه پژوهشی 
۱-۳-۱ عملکرد حرارتی 
۱-۱-۳-۱ ویژگی های بازشوها 
۲-۱-۳-۱ هندسه آتریوم 
۳-۱-۳-۱ ویژگی های بام 
۴-۱-۳-۱ ویژگی های پنجره ها 
۵-۱-۳-۱ مصالح 
۲-۳-۱ عملکرد تهویه 
۱-۲-۳-۱ تاثیر رانش و باد 
۲-۲-۳-۱ تاثیر متغیرهای محیطی 
۳-۲-۳-۱ تاثیر بارهای حرارتی داخلی 
۳-۳-۱ الگوهای اجرای تهویه 
۱-۳-۳-۱ ویژگی بازشوها 
۲-۳-۳-۱ طراحی آتریوم 
۴-۳-۱ تکنیکهای کمکی تهویه 
۱-۴-۳-۱ تهویه ناشی از نیروی باد 
۲-۴-۳-۱ تهویه با کمک خورشید
۳-۴-۳-۱ تهویه شبانه 
۴-۴-۳-۱ تهویه ناشی از فشار 
۴-۱ کاربرد آتریوم 
۱-۴-۱ کاربرد در طراحی معماری ساختمان ها 
۱-۱-۴-۱ تبدیل حیاط مرکزی به آتریوم 
۲-۱-۴-۱ ایجاد آتریوم در ساختمان های موجود 
۳-۱-۴-۱ توسعه ساختمان های قدیمی 
۴-۱-۴-۱ تبدیل فروشگاه ها به آتریوم 
۲-۴-۱ کاربرد در طراحی فضاهای شهری 
۱-۲-۴-۱ ترکیب با شبکه مسیرهای پیاده روی 
۲-۲-۴-۱ ترکیب با فضای شهری 
۳-۲-۴-۱ ترکیب با سیستم حمل و نقل شهری 
۴-۲-۴-۱ ارائه خدمات یک میدان شهری 
۵-۲-۴-۱ ارائه خدمات تجاری 
۳-۴-۱ کاربرد در تامین انرژی ساختمان ها 
۱-۳-۴-۱ سرمایش 
۲-۳-۴-۱ گرمایش 
۳-۳-۴-۱ تهویه 
۴-۳-۴-۱ تامین نور طبیعی 
۵-۱ امکانات آتریوم 
۱-۵-۱ سازمان دهی فضاهای ساختمان 
۲-۵-۱ استفاده بهینه از زمین 
۳-۵-۱ طراحی سایت های پیچیده 
۴-۵-۱ تامین آسایش حرارتی 
۶-۱ محدودیت های آتریوم 
۱-۶-۱ مسائل و مشکلات مربوط به گرما و رطوبت 
۲-۶-۱ مسائل و مشکلات مربوط به نور 
۳-۶-۱ مسائل و مشکلات مربوط به صوت 
۷-۱ جمع بندی و نتیجه گیری 
۲ . فصل دوم: شاخص های موثر در سنجش کارایی نورگیر 
۱-۲ نور روز 
۱-۱-۲ شاخص های میزان دسترسی به نور روز در فضای نورگیر 
۱-۱-۱-۲ تناسبات نورگیر 
۲-۱-۱-۲ پوشش سقف و میزان عبور روشنایی از شیشه های پوشش بام نورگیر 
۳-۱-۱-۲ متوسط میزان بازتاب نور از کف و دیواره های نورگیر 
۴-۱-۱-۲ میزان شیشه خور در دیواره های نورگیر 
۵-۱-۱-۲ میزان بازتاب نور از سقف و دیواره های اتاق های همجوار 
۲-۱-۲ میزان روشنایی در فضای همجوار با نورگیر 
۲-۲ گرمایش و سرمایش 
۱-۲-۲ راهکارهای گرمایشی 
۱-۱-۲-۲ تاثیر میزان سطح شیشه خور در نورگیر 
۲-۱-۲-۲ تاثیر میزان عایق کاری جدارهای نورگیر بر رفتار حرارتی 
۲-۲-۲ راهکارهای سرمایشی 
۳ . فصل سوم: اصول کلی برداشت اطلاعات در نورگیر 
۱-۳ کلیات 
۲-۳ مقادیر فیزیکی تعیین کننده 
۱-۲-۳ هندسه و مشخصات فیزیکی 
۱-۱-۲-۳ شکل و ابعاد و اندازه های فضای نورگیر 
۲-۱-۲-۳ جنس جدار ها و سقف نورگیر 
۲-۲-۳ شاخص های کیفی 
۱-۲-۲-۳ دما 
۲-۲-۲-۳ رطوبت 
۳-۲-۲-۳ میزان تابش 
۴-۲-۲-۳ میزان بار حرارتی داخلی فضای نورگیر و فضاهای همجوار 
۳-۲-۳ سرعت و جریان هوا 
۳-۳ وضعیت آب و هوایی در زمان برداشت 
۴ . فصل چهارم: معرفی ساختمان مورد مطالعه، تجهیزات اندازه گیری مورد استفاده و الگوی داده برداری 
۱-۴ موقعیت کلی ساختمان انتخاب شده 
۲-۴ طراحی، ساخت و جانمایی تجهیزات اندازه گیری 
۱-۲-۴ طراحی و ساخت دستگاه دمابردار گردان 
۲-۲-۴ نقشه جانمایی حسگرها و الگوی برداشت 
۳-۴ انجام برداشت های میدانی 
۵ . فصل پنجم: پردازش، تحلیل داده ها و جمع بندی 
۱-۵ پردازش داده ها 
۱-۱-۵ هم زمان کردن اطلاعات تجهیزات گوناگون برداشت و درستی سنجی نتایج 
۱-۱-۱-۵ منظم نمودن داده های دستگاه دمابردار گردان بر مبنای محل برداشت اطلاعات در هر دوره زمانی 
۲-۱-۱-۵ تعریف داده های دمایی به صورت المان محدود 
۲-۵ تحلیل نتایج برداشت 
۳-۵ تحلیل داده های برداشت در روز ششم 
۴-۵ تحلیل داده های برداشت در روز یازدهم 
۵-۵ جمع بندی و ارائه پیشنهادات تحقیقات تکمیلی 
۶ . منابع 

نمایش کامل متن