رهنمودهای طراحی معماری خانه های سالمندان

رده بندی دیویی: 728/314
شابک: 978-600-113-175-2
رده بندی کنگره: 1396 2ر2س/2545 NA
شماره کتابشناسی ملی: 4949117
شناسه ملی سند علمی: R-1224479
تاریخ درج در سایت: 13 خرداد 1400
سال انتشار: 1396
تعداد صفحه: 168
زبان: فارسی
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
مشاهده: 1,326

فایل این کتاب در 168 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این کتاب:

چکیده کتاب:

نظریه افلاطون و ارسطو درباره سالمندی
۳-۱ پیدایش خان ههای سالمندان در جهان
۱-۳-۱ مراکز خدماتی روزانه 
۱-۱-۳-۱ اهداف مراکز خدماتی مراقبت روزانی
۲-۱-۳-۱ مدت زمان حضور استفاده کنندگان.
۳-۱-۳-۱ فعالیت های معمول در مجموعه های روزانه
۴-۱ خانه های سالمندان در ایران 
فصل دوم: ساختار جمعیت و مسائل اجتماعی، اقتصادی سالمندان
۱-۲ ساختار جمعیتی کشورهای جهان 
۲-۲ متوسط عمر در جهان 
۳-۲ جمعیت سالمندان در جهان
۴-۲ جمعیت سالمندان در ایران
۵-۲ جمعیت سالمندان در تهران
۶-۲ مقدمه ای بر مسائل اجتماعی، اقتصادی سالمندان
۷-۲ پایگاه اجتماعی سالمندان
۸-۲ وضعیت اشتغال سالمندان
۱-۸-۲ اشتغال و رفاه اجتماعی سالمندان
۹-۲ سطح سواد سالمندان در کشور
۱۰-۲ سطح سواد سالمندان در شهر تهران
۱۱-۲ بیوه گی و تفاو تهای جنسیتی
۱۲-۲ وضعیت تاهل سالمندان در کشور
۱۳-۲ لزوم ایجاد خان ههای سالمندان در ایران
فصل سوم: ویژگی های فیزیکی و روانی سالمندان و توصی ههای طراحی جهت رفع نیازهای آنان
۱-۳ کلیات
۲-۳ ویژگی های جسمانی

۱-۲-۳ تغییرات ظاهری
۲-۲-۳ تضعیف قوای حرکتی و ماهیچه ها
۳-۲-۳ کاهش عملکرد دستگاه گوارش
۴-۲-۳ تغییرات عملکردی قلب و عروق
۵-۲-۳ تغییر در حافظه و هوش 
۶-۲-۳ ضعف بینایی
۷-۲-۳ ضعف شنوایی
۸-۲-۳ ضعف حس چشایی و بویایی
۹-۲-۳ ضعف لامسه 
۱۰-۲-۳ سایر تغییرات جسمانی
۳-۳ نیازهای جسمانی سالمندان.
۱-۳-۳ آسایش حرارتی و برودتی سالمندان
۱-۱-۳-۳ شرایط محیطی موثر بر آسایش حرارتی
۲-۳-۳ نورپردازی مناسب جهت ارتقای عملکرد ببینایی در سالمندان 
۳-۳-۳ رنگ آمیزی مناسب جهت ارتقای عملکرد بینایی در سالمندان
۴-۳ توصیه های طراحی و نکات فضایی
۵-۳ ویژگی های روانی، احساسی و شخصیتی سالمندان
فصل چهارم: مطالعات موردی 
۱-۴ بررسی چند نمونه خانه سالمندان در جهان
۱-۱-۴ خانه سالمندان در حاشیه دریا (ساحل نیوجرسی
۲-۱-۴ اقامتگاه سالمندان میدوویو (کانکاکی، ایلینویز) 
۲-۴ بررسی چند نمونه خانه سالمندان در تهران
۱-۲-۴ کلیات
۱-۱-۲-۴ آسایشگاه زعفرانیه
۲-۱-۲-۴ آسایشگاه دادخواه 
۳-۱-۲-۴ آسایشگاه فرزانگان
۲-۲-۴ ارزیابی مطالعات موردی
۱-۲-۲-۴ شرایط خانه سالمندان 
۲-۲-۲-۴ شرایط سالمندان ساکن
۳-۲-۴ جمع بندی مطالعات موردی خانه های سالمندان
فصل پنجم: نتایج و رهنمودهای طراحی معماری خانه های سالمندان
۱-۵ کلیات
۲-۵ مکانیابی مناسب برای خانه سالمندان
۱-۲-۵ جهت گیری مناسب 
۳-۵ ورودی اصلی
۴-۵ هال ورودی 
۵-۵ اتاق نشیمن 
۶-۵ کتابخانه
۷-۵ اتاق های غذاخوری 
۸-۵ آشپزخانه .
۹-۵ اتاق خواب
۱-۹-۵ پنجره در اتاق خواب
۲-۹-۵ روشنایی و رنگ آمیزی اتاق ها
۳-۹-۵ وسایل موردنیاز در اتاق خواب سالمندان
۱۰-۵ اتاق کارکنان 
۱۱-۵ اتاق مدیریت 
۱۲-۵ اتاق های درمانی و توانبخشی
۱۳-۵ رختشویخانه مرکزی 
۱۴-۵ انبار وسایل 
۱۵-۵ سرویس های بهداشتی
۱-۱۵-۵ توالت 
۲-۱۵-۵ دستشویی
۳-۱۵-۵ حمام 
۱۶-۵ ارتباطات عمودی فضاها در خانه های سالمندان
۱-۱۶-۵ آسانسور
۲-۱۶-۵ رمپ و سطوح شی بدار
۳-۱۶-۵ پلکان 
۱۷-۵ راهروها
۱۸-۵ بازشوها 
۱-۱۸-۵ درها .................................................................................................................................. ۱۱۶
ح
۲-۱۸-۵ پنجره ها 
۱۹-۵ تراس های خصوصی 
۲۰-۵ تراس های مشترک .
۲۱-۵ محوطه باغبانی 
۲۲-۵ محوطه بازی برای فرزندان میهمانان 
۲۳-۵ مبلمان و اثاث ثابت 
۲۴-۵ کفپوش های مناسب 
۲۵-۵ نرده های کمکی 
۲۶-۵ نشانه ها 
۲۷-۵ رهنمودهای عمومی در رابطه با خان ههای سالمندان 
۲۸-۵ جمع بندی و ارائه سرانه های پیشنهادی
مراجع 
پیوست ۱- فهرست جداول 
پیوست ۲- نمونه پرسشنامه های تهیه شده