کاربرد مخلوط سه جزئی مصالح سیمانی جهت بهبود دوام بتن

رده بندی دیویی: 666/893
شابک: 978-600-113-169-1
رده بندی کنگره: 1396 2ک2س/349 TA
شماره کتابشناسی ملی: 4869277
شناسه ملی سند علمی: R-1224278
تاریخ درج در سایت: 12 خرداد 1400
سال انتشار: 1396
تعداد صفحه: 118
زبان: فارسی
دسته بندی علمی: مهندسی عمران (عمومی)
مشاهده: 1,541

فایل این کتاب در 118 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این کتاب:

چکیده کتاب:

تحقیق پیش رو ایده استفاده از ترکیب همزمان چند نوع ماده جایگزین سیمان به منظور استفاده بهینه از خواص هر یک را در قالب مخلوط های دوجزئی (Binary) و سه جزئی (Ternary) دنبال می کند. بدین منظور یک برنامه آزمایشگاهی شامل دو فاز طراحی شد. فاز اول مربوط به بررسی خواص مقاومت فشاری و الکتریکی ۳۰ طرح مخلوط بتنی چند جزئی می باشد که این مخلوط ها شامل یک مخلوط بتن شاهد، ۱۳ مخلوط دوجزئی (شامل سیمان پرتلند و یک نوع ماده جایگزین سیمان ) و ۱۶ مخلو ط سه جزئی (شامل سیمان پرتلند و دو نوع ماده جایگزین سیمان) می باشد . در این مرحله مقاومت الکتریکی این طرح مخلوط ها علاوه بر مقاومت فشاری و همزمان مورد سنجش قرار گرفت و با استفاده از مدل های ریاضی مورد تحلیل و بهینه سازی قرار گرفت. در فاز دوم این مطالعه، بر اساس بهینه سازی و مدل های ریاضی تعداد ۱۱ طرح مخلوط بتن برای بررسی نهایی انتخاب گردید. پس از ساخت این طرح مخلوط ها به عنوان طرح های نهایی، آزمون های مقاومتی و دوام شامل آزمون مقاومت فشاری، مقاومت الکتریکی، جذب آب نیم ساعته و جذب آب ۲۴ ساعت، تعیین عمق نفوذ آب و میزان نفوذ یون کلراید و همچنین آزمون جمع شدگی ناشی از خشک شدن بر روی آنها انجام گرفت. پس از تحلیل نتایج مشخص شد که استفاده ازمواد پوزولانی در ترکیب های چند جزئی بر حسب نوع ماده پوزولانی رفتار متفاوتی را نشان می دهد . بر این اساس مشخص شد استفاده از پوزولان های دوده سیلیس و زئولیت طبیعی به علت واکنش پذیری مناسب می تواند تاثیر مثبتی بر بهبود رفتار مقاومتی بتن در ترکیب های دو و یا سه جزئی داشته باشد، این در حالی است که استفاده از پوزولان های خاش و روباره به دلیل واکنش پذیری کمتر ممکن است مقاومت بتن را در ترکیب های دو و یا سه جزئی کاهش دهند. به طور کلی طرح مخلوط بتن های سه جزئی حاوی دوده سیلیس و زئولیت نسبت به طرح مخلوط های دو جزئی آنها بهبود نسبی داشته است.

فهرست مطالب کتاب

فصل اول- کلیات 
۱-۱ مقدمه 
۲-۱ مواد سیمانی مکمل و سیمان های آمیخته
۳ پوزولان به عنوان مواد سیمانی مکمل در صنعت بتن 
۴-۱ واکنش پوزولانی 
۵-۱ پوزولان های طبیعی و مصنوعی 
۱-۵-۱ پوزولان های طبیعی 
۲-۵-۱ پوزولان های مصنوعی 
۶-۱ شناسایی فازها و مدل سازی ترمودینامیکی
۱-۶-۱ خواص C-S-H در سیمان آمیخته
فصل دوم - مروری بر تحقیقات گذشته 
۱-۲ بررسی خواص ترکیبی مواد سیمانی مکمل دوجزئی 
۱-۱-۲ سیستم دوجزئی سیمان-دوده سیلیس 
۲-۱-۲ سیستم دوجزئی سیمان-خاکستر بادی
۲-۲ بررسی خواص ترکیبی مواد سیمانی مکمل سه جزئی
فصل سوم - مشخصات مواد و مصالح و روش های آزمایشگاهی 
۱-۳ مقدمه
۲-۳ مواد و مصالح
۱-۲-۳ مواد سیمانی 
۱-۱-۲-۳ سیمان پرتلند
۲-۱-۲-۳ دوده سیلیس 
۳-۱-۲-۳ زئولیت طبیعی
۴-۱-۲-۳ پوزولان خاش 
۵-۱-۲-۳ روباره 
۲-۲-۳ مصالح سنگی

۳-۲-۳ آب

۴-۲-۳ فوق روان کننده
۳-۳ روش انجام آزمایش ها
۱-۳-۳ واکنش پذیری پوزولانی
۲-۳-۳ آزمایش مقاومت فشاری نمونه های بتنی
۳-۳-۳ آزمایش جذب آب در ۳۰ دقیقه و ۲۴ ساعت
۴-۳-۳ آزمایش عمق نفوذ آب تحت فشار 
۵-۳-۳ آزمایش مقاومت الکتریکی بتن 
۶-۳-۳ آزمایش جمع شدگی ناشی از خشک شدن
فصل چهارم - مطالعات آزمایشگاهی و تحلیل نتایج
۱-۴ مقدمه 
۲-۴ واکنش پذیری پوزولان های مورد استفاده
۳-۴ طرح مخلوط های بتنی در مرحله اول 
۴-۴ آزمایشهای انجام گرفته مرحله اول 
۱-۴-۴ مقاومت فشاری بتن 
۲-۴-۴ مقاومت الکتریکی 
۵-۴ تحلیل نتایج مرحله اول مشخصات بتن 
۱-۵-۴ مقاومت فشاری بتن 
۱-۱-۵-۴ تاثیر سن آزمایش 
۲-۱-۵-۴ مقایسه مخلوط های دوجزئی با طرح شاهد
۳-۱-۵-۴ مخلوط های سه جزئی حاوی زئولیت و پوزولان خاش 
۴-۱-۵-۴ مخلوط های سه جزئی حاوی زئولیت و دوده سیلیس 
۵-۱-۵-۴ مخلوط های سه جزئی حاوی پوزولان خاش و دوده سیلیس
۶-۱-۵-۴ مخلوط های سه جزئی حاوی روباره و پوزولان خاش 
۷-۱-۵-۴ مخلوط های سه جزئی حاوی روباره و زئولیت 
۸-۱-۵-۴ مخلوط های سه جزئی حاوی روباره و دوده سیلیس 
۹-۱-۵-۴ مقایسه مخلوط های سهجزئی با هم 
۶-۴ جمع بندی نتایج مرحله اول بتن 
۷-۴ مرحله دوم مطالعات آزمایشگاهی

۱-۷-۴ مقاومت فشاری 
۲-۷-۴ مقاومت الکتریکی
۳-۷-۴ جذب آب نیم ساعته
۴-۷-۴ جذب آب ۲۴ ساعته
۵-۷-۴ نفوذ آب تحت فشار
۶-۷-۴ مهاجرت تسریع شده یون کلرید
۷-۷-۴ جمع شدگی ناشی از خشک شدن
۸-۴ جمع بندی 
مراجع

نمایش کامل متن