مروری بر سرمایه گذاری در بخش حمل ونقل زمینی

رده بندی دیویی: 388/0955
شابک: 978-600-113-180-6
رده بندی کنگره: 1396 2ب2 آ/692/2 He
شماره کتابشناسی ملی: 5033612
شناسه ملی سند علمی: R-1224277
تاریخ درج در سایت: 12 خرداد 1400
سال انتشار: 1396
تعداد صفحه: 125
زبان: فارسی
مشاهده: 1,664

فایل این کتاب در 125 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این کتاب:

چکیده کتاب:

سرمایه به عنوان یک عامل مهم در تولید، نقش اساسی و تعیین کننده ای در فرآیند تولید تمامی بخش های اقتصادی دارد. از طرفی با توجه به اهمیت گسترش شبکه ی حمل ونقل زمینی و نقش آن در اقتصاد، سرمایه گذاری در این بخش ها نقش مهمی در رشد و شکوفایی اقتصادی کشور دارد. در این مطالعه تاثیر سرمایه گذاری در بخش حمل ونقل زمینی بر رشد ارزش افزوده بخش حمل ونقل زمینی کشور با استفاده از مدل رشد نئوکلاسیک و الگوی خودرگرسیون برداری و نرم افزارهای Microfit و Eviews تخمین زده شده است. نتایج ناشی از تخمین حاکی از آن است که افزایش یک درصد در نسبت سرمایه گذاری های انجام شده در بخش حمل ونقل جادهای بر تولید ناخالص داخلی آن بخش موجب بالا رفتن نرخ رشد ارزش افزوده این بخش به میزان ۰/۲۱۳ درصد خواهد شد. همچنین نتایج ناشی از تخمین در بخش حمل ونقل ریلی نیز حاکی از آن است که افزایش یک درصد در نسبت سرمایه گذاری های انجام شده در بخش حمل ونقل ریلی بر تولید ناخالص داخلی آن بخش موجب بالا رفتن نرخ رشد ارزش افزوده این بخش به میزان ۰/۲۱۳ درصد خواهد شد. 

فهرست مطالب کتاب

فصل اول: کلیات و متدولوژی تحقیق 
۱-۱ بیان مسئله 
۲-۱ اهمیت موضوع 
۳-۱ اهداف تحقیق
۴-۱ فرضیات و سوالات تحقیق
۵-۱ محدودیت های تحقیق
۶-۱ تشریح و تبیین روش تحقیق
فصل دوم: بررسی ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق
۱-۲ بررسی مبانی تئوریک اثر سرمایه گذاری در بخش حمل ونقل زمینی بر رشد
۲-۲ بررسی مطالعات انجام گرفته در ارتباط با موضوع تحقیق
۱-۲-۲ بررسی مطالعات انجام گرفته در ارتباط با موضوع تحقیق در داخل کشور
۲-۲-۲ بررسی مطالعات انجام گرفته در ارتباط با موضوع تحقیق در خارج کشور 
فصل سوم: بررسی وضعیت سرمایه گذاری در بخش حمل ونقل زمینی کشور
۱-۳ بررسی سرمایهگذاری در حمل ونقل زمینی در قانون برنامه توسعه کشور
۲-۳ بررسی وضعیت سرمایه گذاری در بخش حملونقل جاده ای کشور
۱-۲-۳ بررسی وضعیت سرمایه گذاری در بخش حمل ونقل جاده ای کشور
۲-۲-۳ بررسی وضعیت شاخص نسبت سرمایه به تولید در بخش حمل ونقل جادهای کشور
۱- بررسی مفهوم نسبت سرمایه به تولید در بخش حمل ونقل جاده ای کشور
۲- محاسبه شاخص نسبت سرمایه به تولید در بخش حمل ونقل جاده ای کشور
۳-۳ بررسی وضعیت سرمایه گذاری در بخش حمل ونقل ریلی کشور
۱-۳-۳ بررسی وضعیت سرمایه گذاری در بخش حمل ونقل ریلی کشور
۲-۳-۳ بررسی وضعیت شاخص نسبت سرمایه به تولید در بخش حمل ونقل ریلی کشور
۱- بررسی مفهوم نسبت سرمایه به تولید در بخش حمل ونقل ریلی کشور
۲- محاسبه شاخص نسبت سرمایه به تولید در بخش حملونقل ریلی کشور
۴-۳ بررسی موانع و مشکلات سرمایه گذاری در بخش حمل ونقل زمینی کشور
فصل چهارم: ارائه مدل تحقیق و جمع آوری آمار و اطلاعات
۱-۴ تصریح و ارائه مدل

۲-۴ جمع آوری آمار و اطلاعات موردنیاز در خصوص متغیرهای مدل
فصل پنجم: بررسی اثرات سرمایه گذاری بخش حمل ونقل زمینی بر رشد
۱-۵ بررسی مدل اثرات سرمایه گذاری بخش حمل ونقل جاده ای بر رشد ارزش افزوده
۲-۵ بررسی مدل اثرات سرمایه گذاری بخش حمل ونقل ریلی بر رشد ارزش افزوده
۳-۵ مقایسه برآورد اثرات سرمایه گذاری بخش حمل ونقل جاده ای و ریلی بر رشد ارزش افزوده
۴-۵ جمع بندی نتایج
منابع و مراجع

نمایش کامل متن