تحلیل و بررسی شاخص های فرهنگی هافستد و تاثیر آن برکارآفرینی در اکوسیستم کارآفرینی دانش بنیان (مطالعه موردی: استان سیستان و بلوچستان)

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 174

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JEDES-9-2_010

تاریخ نمایه سازی: 9 خرداد 1400

چکیده مقاله:

اکوسیستم کارآفرینی ترکیبی از عناصر فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی درون یک منطقه است که محیطی مساعد برای انجام فعالیت های کارآفرینانه را به وجود می آورند. این تحقیق با هدف تحلیل ماهیت فرهنگ جامعه مورد مطالعه و تاثیر پذیری عوامل موثر فرهنگی از هم به منظور بررسی اثرات آن ها در فرآیند کارآفرینی بر اساس ابعاد فرهنگی هافستد در استان سیستان و بلوچستان صورت گرفته است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی و گردآوری اطلاعات به روش پیمایشی انجام شده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده که توزیع آن با روش نمونه گیری طبقه بندی ساده صورت گرفته است. جامعه مورد پژوهش جمعیت استان سیستان و بلوچستان در نظر گرفته شد، حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران ۳۸۴ نفر برآورده شد، ۴۵۰ عدد پرسشنامه توزیع شد و تعداد ۳۹۰ مورد که به صورت صحیح پاسخ داده شده بود مورد استفاده قرار گرفت. روایی پرسشنامه بر اساس تحلیل عاملی و پایایی کل آن با آلفای کرونباخ ۹۶% مورد تایید قرار گرفت. نتایج نشان می دهند جامعه مدنظر مردسالار، فردگرا و دارای نگرش کوتاه مدت به آینده، با سطح ریسک پذیری بالا می باشند و توزیع قدرت در جامعه را نسبتا عادلانه می داند. در خصوص وجود همبستگی میان ابعاد پنج گانه فرهنگی هافستد به غیر از وجود ارتباط میان شاخص « مردسالاری/زن سالاری » و « جمع گرایی/فردگرایی » و ارتباط میان شاخص نگرش به آینده و مرد سالاری که مورد تایید قرار نگرفت بقیه همبستگی ها میان عوامل تایید شد، بر اساس این نتایج فرهنگ استان پشتیبان فرآیند های کارآفرینی است.

کلیدواژه ها:

فرهنگ ، ابعاد فرهنگی هافستد ، اکوسیستم کارآفرینی دانش بنیان

نویسندگان

مهیم شیهکی تاش

گروه کارآفرینی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

لقمان منصوری

دانشگاه سیستان و بلوچستان