مرور سیستماتیک تاثیرات اقتصادی گسترش گردشگری پزشکی؛ رویکردی برای توسعه پایدار

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 247

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICORESD01_043

تاریخ نمایه سازی: 9 خرداد 1400

چکیده مقاله:

گردشگری پزشکی سفری به خارج از مرزهای یک کشور است که به منظور انجام خدمات مراقبت از سلامت انجام میشود. گسترش گردشگری پزشکی اثرات همزمان مثبت و منفی اقتصادی بر ساختار کشورها خواهد داشت. هدف مقاله حاضر آن است که با مرور متون انجام شده در این حوزه و در نظر گرفتن همزمان این اثرات، تحلیل جامعی در خصوص گسترش گردشگری پزشکی در کشورها و محاسبه اندازه بهینه آن ارایه دهد. به منظور انجام مرور بر متونی که به بررسی اثرات گردشگری پزشکی بر کشور مقصد پرداخته اند، ابتدا تمام مقالات (انگلیسی و فارسی) در زمینه موضوع، طی سالهای ۲۰۰۰-۲۰۱۵ میلادی، از پایگاه های بین المللی "Science direct"، "Google Scholar" و نیز بخش پژوهش نامه سازمان بهداشت جهانی و از پایگاه های داخلی "Magiran" و "SID" جمع آوری گردید و بعد از انتخاب و دسته بندی مقالات، به تحلیل محتوای آنها پرداخته شد. گسترش گردشگری پزشکی از یک طرف میتواند منبع درآمد بالایی برای کشورها به خصوص در شرایط رکوردی آنها باشد و از همه مهمتر میتواند مانع خروج متخصصین پزشکی از کشورها شود؛ اما از طرف دیگر میتواند، باعث انتقال متخصصین پزشکی از بخش مراقبت از سلامت دولتی به بخش گردشگری پزشکی و نیز بالا رفتن نابرابری دستمزدی در میان نیروی کار بخش سلامت گردد. میتوان با در نظر گرفتن همزمان آثار مثبت و منفی گسترش گردشگری پزشکی، اندازه بهینه ای برای آن در کشورها در نظر گرفت. گسترش گردشگری پزشکی تا اندازه بهینه آن میتواند رفاه را در جامعه افزایش داده و تاثیرات مطلوبی را در حوزه توزیع درآمد در پی داشته باشد.

نویسندگان

فرزانه قائمی

دانشجوی دکتری اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس

علی محمداحمدی

استادیار گروه اقتصاد، پژوهشکده اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس